TRUMP NE­ĆE MO­ĆI PROVESTI NI JEDNU OD PO­LI­TI­KA RADIKALNOG RAS­TA KO­JE JE OBE­ĆAO

Po­gled sa stra­ne Re­al­nost pro­tiv re­to­ri­ke Za raz­li­ku od ono­ga što se tvr­di, pre­ma pla­ni­ra­nju pro­ra­ču­na no­ve ame­rič­ke ad­mi­nis­tra­ci­je, go­diš­nji rast gos­po­dar­stva Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va go­to­vo da i ne­ma šan­se za pos­ti­za­nje ubr­za­nja sa 2 pos­to na 3 post

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - NOURIEL ROUBINI* re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr

Tijekom po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne svje­do­či­li smo ras­tu glo­bal­nog gos­po­dar­stva, no iz­mje­nji­va­la su se raz­dob­lja br­ze eks­pan­zi­je i us­po­ra­va­nja. Tijekom tog raz­dob­lja oso­bi­to su dvi­je epi­zo­de uz­ro­ko­va­le pad ci­je­na di­oni­ca od oko 10% u SAD-u i na glo­bal­noj ra­zi­ni. Po­jav­lju­je li se to ne­ki mo­del ili će se to nes­tal­ni glo­bal­ni opo­ra­vak upra­vo sta­bi­li­zi­ra­ti?

Pr­va se epi­zo­da odi­gra­la u ko­lo­vo­zu/ruj­nu 2015. go­di­ne kad su brojni pro­ma­tra­či stra­ho­va­li da će ki­ne­sko gos­po­dar­stvo pre­tr­pje­ti “te­ško sli­je­ta­nje”. Dru­ga epi­zo­da, ko­ja se odi­gra­la u si­ječ­nju/ve­lja­či 2016. go­di­ne ta­ko­đer je pro­izaš­la iz za­bri­nu­tos­ti ve­za­ne uz Ki­nu. No, za­bri­nu­tost inves­ti­to­ra ta­ko­đer je ras­la ve­za­no uz pi­ta­nja za­us­tav­lja­nja ras­ta gos­po­dar­stva Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va, pa­da ci­je­na naf­te i ro­be ši­ro­ke po­troš­nje, br­zog po­ve­ća­nja ka­mat­nih sto­pa od stra­ne ame­rič­kih Fe­de­ral­nih re­zer­vi te ne­ko­nven­ci­onal­ne mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke ne­ga­tiv­nih ka­mat­nih sto­pa u Eu­ro­pi i Ja­pa­nu. Sva­ka epi­zo­da us­po­ra­va­nja tra­ja­la je oko dva mje- se­ca, na­kon če­ga se ko­rek­ci­ja ci­je­na di­oni­ca po­če­la po­nov­no pre­okre­ta­ti. Bo­jaz­ni inves­ti­to­ra ni­su bi­le po­t­vr­đe­ne i sre­diš­nje ban­ke za­po­če­le su s ubla­ža­va­njem vlas­ti­tih mo­ne­tar­nih po­li­ti­ka; ili su, u slu­ča­ju Fe­da, sta­vi­le po­rast ka­mat­nih sto­pa na če­ka­nje.

Sta­bi­lan ki­ne­ski rast

Kao tre­ći pri­mjer, mo­gli bismo ci­ti­ra­ti raz­dob­lje na­kon re­fe­ren­du­ma o Brexi­tu odr­ža­nog u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji u lip­nju 2016. go­di­ne. No, ta je epi­zo­da bi­la krat­ko­traj­ni­ja i ni­je uz­ro­ko­va­la us­po­ra­va­nje glo­bal­nog ras­ta, us­li­jed či­nje­ni­ce da je bri­tan­sko gos­po­dar­stvo skrom­ne ve­li­či­ne, te mo­ne­tar­nog po­pu­šta­nja u to vri­je­me. Do­is­ta, u mje­se­ci­ma ko­ji su pret­ho­di­li iz­bo­ru ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa u stu­de­nom proš­le go­di­ne, glo­bal­no je gos­po­dar­stvo za­pra­vo za­ko­ra­či­lo u no­vo raz­dob­lje ek- span­zi­je – prem­da je to bi­la eks­pan­zi­ja u ko­joj je po­ten­ci­jal­ni rast na­pred­nih gos­po­dar­sta­va i gos­po­dar­sta­va u nas­ta­ja­nju os­tao ni­zak. Mo­žda još uvi­jek ži­vi­mo ono što Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond na­zi­va “no­vim me­di­okri­te­tom” – ili ono što Ki­ne­zi na­zi­va­ju “no­vom nor­ma­lom” – ni­skog po­ten­ci­jal­nog ras­ta. Pa ipak se gos­po­dar­ska ak­tiv­nost po­če­la opo­rav­lja­ti u SAD-u, u Eu­ro­pi i euro­zo­ni, Ja­pa­nu te u ključ­nim tr­ži­šti­ma u nas­ta­ja­nju.

Us­li­jed no­vih mje­ra sti­mu­lan­sa doš­lo je do sta­bi­li­za­ci­je sto­pe ras­ta ki­ne­skog gos­po­dar­stva. Ta­ko­đer, tr­ži­šta u nas­ta­ja­nju, po­put In­di­je, os­ta­lih azij­skih ze­ma­lja, pa čak i Ru­si­je i Bra­zi­la – ko­ja su is­ku­si­la re­ce­si­je iz­me­đu 2014. i 2016. go­di­ne – sva os­tva­ru­ju sve bo­lje re­zul­ta­te. Sto­ga, čak i pri­je ne­go što su ame­rič­ki pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri in­s­pi­ri­ra­li “Trum­po­vu tr­go­vin­sku po­li­ti­ku”, “tr­go­va­nje na va­lu re­fla­ci­je” obi­lje­ži­lo je no­vu fa­zu skrom­ne glo­bal­ne eks­pan­zi­je.

Najnoviji ekonomski po­da­ci diljem svi­je­ta nagoviještaju da bi se rast u ovom tre­nut­ku mo­gao ubrzati. Pa ipak ne mo­že se is­klju­či­ti mo­guć­nost da se tre­nut­na eks­pan­zi­ja mo­že pre­tvo­ri­ti u još jed­no us­po­ra­va­nje na glo­bal­noj ra­zi­ni – ako ne i u ap­so­lut­ni zas­toj - ako se ma­te­ri­ja­li­zi­ra­ju ne­ki ne­ga­tiv­ni ri­zi­ci.

Fi­skal­na ne­iz­vjes­nost

Pri­mje­ri­ce, tr­ži­šta su oči­to bi­la su­vi­še op­ti­mis­tič­na po pi­ta­nju Trum­pa. Ame­rič­ki pred­sjed­nik ne­će mo­ći provesti ni­ti jednu od po­li­ti­ka radikalnog ras­ta ko­je je pred­la­gao; a bi­lo kak­ve po­li­tič­ke pro­mje­ne ko­je i us­pi­je na­pra­vi­ti imat će ogra­ni­če­ni uči­nak. Za raz­li­ku od ono­ga što se tvr­di pre­ma pla­ni­ra­nju pro­ra­ču­na nje­go­ve ad­mi­nis­tra­ci­je, go­diš­nji rast gos­po­dar­stva SAD-a go­to­vo da i ne­ma šan­se za pos­ti­za­nje ubr­za­nja sa 2% na 3%.

Tr­ži­šta su is­to­vre­meo pod­ci­je­ni­la rizike Trum­po­vih po­li­tič­kih pri­jed­lo­ga. Pri­mje­ri­ce, ad­mi­nis­tra­ci­ja bi ipak mo­gla provesti pro­tek­ci­onis­tič­ke mje­re ko­je bi ubr­za­le tr­go­vin­ski rat, a ona je već na­met­nu­la ogra­ni­če­nja na mi­gra­ci­ju ko­ja će vje­ro­jat­no sma­nji­ti rast ero­zi­jom po­nu­de rad­ne sna­ge.

Što­vi­še, Trump bi se mo­gao nas­ta­vi­ti ba­vi­ti kor­po­ra­tis­tič­kim mi­kro­me­nadž­men­tom što bi ne­ga­tiv­no utje­ca­lo na ula­ga­nja pri­vat­nog sek­to­ra, za­poš­lja­va­nje, pro­izvod­nju te od­lu­ke o ci­je­na­ma. Ta­ko­đer, nje­go­vi pri­jed­lo­zi fi­skal­ne po­li­ti­ke bi­li bi pre­ve­lik po­ti­caj gos­po­dar­stvu ko­je je već iona­ko bli­zu pu­ne za­pos­le­nos­ti. To bi pri­mo­ra­lo Fed na još br­že po­di­za­nje ka­mat­nih sto­pa, što bi po­re­me­ti­lo opo­ra­vak gos­po­dar­stva SA­Da, kroz po­ve­ća­nje tro­ško­va du­go­roč­nog za­du­ži­va­nja i ja­ča­nje do­la­ra.

Za­is­ta, Trump je do­nio sa so­bom ta­ko du­bo­ku fi­skal­nu ne­iz­vjes­nost da bi Fed mo­gao po­gri­je­ši­ti u vlas­ti­tom kre­ira­nju po­li­ti­ka. Ako ne po­vi­si ka­mat­ne sto­pe do­volj­no br­zo, mo­glo bi do­ći do na­pu­ha­va­nja in­fla­cij­skog ba­lo­na iz­van kon­tro­le. Fed bi ta­da tre­bao br­zo po­di­ći ka­mat­ne sto­pe ka­ko bi iz­bje­gao ri­zik po­kre­ta­nja re­ce­si­je. Ri­zik ko­ji je po­ve­zan s tim je da bi su­vi­še spo­ro po­ve­ća­nje ka­mat­nih sto­pa mo­glo do­ves­ti do ba­lo­na ci­je­na imo­vi­ne i svih os­ta­lih opas­nos­ti – za­mr­za­va­nja kre­dit­nih tr­ži­šta, ve­li­kog po­ras­ta ne­za­pos­le­nos­ti, ogrom­nog pa­da po­troš­nje i os­ta­log – sve­ga što se po­dra­zu­mi­je­va us­li­jed ne­iz­bjež­ne de­fla­ci­je.

Ni­je vje­ro­jat­no da će tre­nut­na pred­sjed­ni­ca Fe­da, Ja­net Yel­len, po­gri­je­ši­ti. No, tijekom slje­de­će će go­di­ne Trump ima­ti op­ci­ju pos­tav­lja­nja pet, a mo­žda i šest, no­vih čla­no­va u Fe­do­vo Vi­je­će gu­ver­ne­ra ko­je se sas­to­ji od se­dam čla­no­va. Ako na­pra­vi loš iz­bor, do­ći će do znat­nog po­ras­ta ri­zi­ka od oz­bilj­nih po­li­tič­kih po­gre­ša­ka.

Eu­ro­zo­na u gli­bu

Tr­ži­šta ta­ko­đer podcjenjuju da­naš­nje geopolitičke rizike, od ko­jih brojni proizlaze iz Trumpove konfuzne i rizične vanjske po­li­ti­ke. Do­is­ta, glo­bal­no gos­po­dar­stvo mo­glo bi se des­ta­bi­li­zi­ra­ti bi­lo kak­vim bro­jem sce­na­ri­ja ko­ji uklju­ču­ju SAD. Voj­ni obra­čun iz­me­đu SA­Da i Sje­ver­ne Ko­re­je u ovom se tre­nut­ku či­ni mo­gu­ćim. Is­to vri­je­di i za di­plo­mat­ski ili voj­ni su­kob iz­me­đu SAD-a i Ira­na ko­ji bi re­zul­ti­rao šo­kom u ops­kr­bi naf­tom; ili tr­go­vin­ski rat iz­me­đu SA­Da i Ki­ne ko­ji eska­li­ra u ge­opo­li­tič­ki su­kob ve­ćih raz­mje­ra.

No, Trump ni­je je­di­ni glo­bal­ni ri­zik. Ki­na je pri­bje­gla svje­žoj run­di fik­s­nih inves­ti­ci­ja te­me­ljem kre­di­ti­ra­nja u ci­lju sta­bi­li­za­ci­je vlas­ti­te sto­pe ras­ta. To zna­či da će se ona mo­ra­ti sred­njo­roč­no uhva­ti­ti u ko­štac s tok­sič­ni­jom imo­vi­nom, du­gom, fi­nan­cij­skom po­lu­gom i pre­ka­pa­ci­ti­ra­noš­ću. U dru­gim zem­lja­ma ne­dav­ni re­zul­ta­ti iz­bo­ra u Ni­zo­zem­skoj i Fran­cu­skoj (i po­volj­na oče­ki­va­nja ve­za­na uz re­zul­ta­te iz­bo­ra u Nje­mač­koj) sma­nji­li su ri­zik od do­la­ska po­pu­lis­ta na vlast u Eu­ro­pi. No, EU i eu­ro­zo­na još uvi­jek se na­la­ze u eko­nom­skom gli­bu.

TR­ŽI­ŠTA PODCJENJUJU GEOPOLITIČKE RIZIKE, OD KO­JIH BROJNI PROIZLAZE IZ TRUMPOVE KONFUZNE I RIZIČNE VANJSKE PO­LI­TI­KE

NAJNOVIJI EKONOMSKI PO­DA­CI DILJEM SVI­JE­TA NAGOVIJEŠTAJU DA BI SE RAST U OVOM TRE­NUT­KU MO­GAO UBRZATI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.