Ro­bov­ski uvje­ti ra­da za brend Ivan­ke Trump

Ra­zot­kri­ve­na Mi­zer­ne plaće kod Ivan­ki­nih do­bav­lja­ča

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Mi­zer­ne plaće, spre­ča­va­nje sin­di­kal­nog or­ga­ni­zi­ra­nja te čak nov­ča­no po­ti­ca­nje rad­ni­ca da ne uzi­ma­ju slo­bod­ne da­ne za vri­je­me mens­tru­aci­je re­al­nost je u in­do­ne­zij­skim tvor­ni­ca­ma ko­je iz­ra­đu­ju odje­ću za brend Ivan­ke Trump, po­moć­ni­ce ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka. Re­por­te­ri bri­tan­skog The Gu­ar­di­ana raz­go­va­ra­li su s de­se­ci­ma rad­ni­ca u tvor­ni­ci PT Bu­ma Ap­pa­rel In­dus­try u Su­ban­gu na za­pad­noj Ja­vi ko­ji pri­ma­ju jednu od naj­ni­žih pla­ća u Azi­ji, iona­ko poz­na­toj po ni­skim pri­ma­nji­ma.

Rad­ni­ce u toj tvor­ni­ci u ko­rej­skom vlas­niš­tvu za­ra­đu­ju za­kon­ski “mi­ni­ma­lac” od pre­ra­ču­na­to 173 do­la­ra, što je 40 pos­to ni­že od za­ra­da tek­s­til­nih rad­ni­ca u Ki­ni. Pre­ko­vre­me­ni sa­ti su im ne­pla­će­ni. U slu­ča­ju da rad­ni­ce tijekom mens­tru­aci­je ne uz­mu slo­bod­ni dan, mje­seč­na pla­ća im se uve­ća za 10,5 do­la­ra. Od pov­las­ti­ca ima­ju još tri mje­se­ca po­ro­dilj­nog do­pus­ta ko­ji je po­di­je­ljen na šest tje­da­na pri­je po­ro­đa­ja te šest tje­da­na na­kon.

Od 2579 rad­ni­ka u Bu­mi dvi­je tre­ći­ne či­ne že­ne, a sin­di­kal­no je or­ga­ni­zi­ra­no sve­ga 200 rad­ni­ka. Ka­ko na­vo­di bri­tan­ski list, rad­ni­ci ko­ji ni­su čla­no­vi sin­di­ka­ta ne že­le se učla­ni­ti na­vo­de­ći strah od ot­ka­za. U Bu­mi ni­su htje­li ni­šta ko­men­ti­ra­ti. Na­kon što je nje­zin otac ušao u pred­sjed­nič­ku kam­pa­nju, pro­da­ja pro­izvo­da bren­da Ivan­ke Trump po­ve­ća­la se za 18 mi­li­ju­na do­la­ra do kra­ja si­ječ­nja ove go­di­ne.

RE­UTERS

Ivan­ki Trump pro­da­ja je po­ras­la za 18 mi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.