Ula­ga­či­ma sve dra­že ne­kret­ni­ne

Is­tra­ži­va­nje Če­t­vr­ti­na inves­ti­to­ra mi­je­nja ula­gač­ki pris­tup zbog ni­skih pri­no­sa

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ulagači u jav­nom sek­to­ru na­mje­ra­va­ju u idu­ćoj go­di­ni po­ve­ća­ti ula­ga­nja u ne­kret­ni­ne, in­fras­truk­tu­ru, “ze­le­ne obvez­ni­ce” i ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, a sma­nji­ti por­t­fe­lje dr­žav­nih obvez­ni­ca ko­ji do­no­se ni­ske pri­no­se, po­ka­za­lo je naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje. Služ­be­ni fo­rum mo­ne­tar­nih i fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja (OMFIF) an­ke­ti­rao je fi­nan­cij­ske di­rek­to­re i me­na­dže­re za re­zer­ve u 31 ins­ti­tu­ci­ji jav­nog sek­to­ra ko­je uprav­lja­ju imo­vi­nom ukup­ne vri­jed­nos­ti 4,21 bi­li­jun do­la­ra. Pi­ta­li su ih u ko­je ka­te­go­ri­je imo­vi­ne na­mje­ra­va­ju ula­ga­ti u idu­ćih 12 mje­se­ci.

S ob­zi­rom na ni­ske ili čak ne­ga­tiv­ne pri­no­se na imo­vi­nu po­put obvez­ni­ca, te na snaž­ne os­ci­la­ci­je na tr­ži­šti­ma di­oni­ca, ulagači po­ka­zu­ju sve iz­ra­že­ni­ji ape­tit za ne­lik­vid­nom imo­vi­nom ko­ja do­no­si sta­bil­ne, pre­dvi­di­ve pri­no­se. Oko 24 pos­to is­pi­ta­ni­ka na­vo­di da u idu­ćih 12 mje­se­ci na­mje­ra­va­ju po­ve­ća­ti por­t­fe­lje ne­kret­ni­na, a 37 pos­to že­li po­ve­ća­ti ula­ga­nja u in­fras­truk­tu­ru. Još su uvi­jek sklo­ni i ula­ga­nji­ma u di­onič­ki ka­pi­tal, ko­ja u idu­ćih 12 mje­se­ci na­mje­ra­va po­ve­ća­ti 23 pos­to is­pi­ta­ni­ka.

RE­UTERS

Po­pu­lar­na su i ula­ga­nja u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.