Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di

Za­štit­ne ra­di­oni­ce mno­gi­ma su je­di­na pri­li­ka za za­poš­lja­va­nje

Poslovni Dnevnik - - FRONT PA­GE - BORIVOJE DOKLER

ODR­ŽI­VOST ZA­ŠTIT­NIH RA­DI­ONI­CA NAS­TO­JI SE OSI­GU­RA­TI PU­TEM SKLA­PA­NJA UGO­VO­RA O POS­LOV­NOJ SU­RAD­NJI IZ­ME­ĐU POS­LO­DA­VA­CA I ZA­ŠTIT­NIH RA­DI­ONI­CA KAO JED­NIM OD OBLI­KA ZA­MJEN­SKE KVO­TE

Bu­du­ći da oso­be za­pos­le­ne u ra­di­oni­ca­ma pro­izvo­de tem­pom ko­ji od­go­va­ra ve­ći­ni za­pos­le­ni­ka, za­štit­ne ra­di­oni­ce ne mo­gu do­se­ći onu rad­nu učin­ko­vi­tost ko­ja se oče­ku­je od dru­gih zdra­vi­jih oso­ba bez po­seb­ne pot­pore

Za­ko­nom o pro­fe­si­onal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom pre­dvi­đe­no je os­ni­va­nje za­štit­nih ra­di­oni­ca s ci­ljem za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­je ni­su za­poš­lji­ve na otvo­re­nom tr­ži­štu ra­da i ko­ji­ma je po­tre­ban naj­ve­ći stu­panj po­dr­ške. Za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom u za­štit­nim ra­di­oni­ca­ma po­dra­zu­mi­je­va za­poš­lja­va­nje na rad­nom mjes­tu ko­je je pri­la­go­đe­no

FO­TO­LIA

Mno­gi pos­lo­dav­ci još uvi­jek ne pre­poz­na­ju do­volj­no rad­ne po­ten­ci­ja­le oso­ba s inva­li­di­te­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.