DI­ONI­ČAR DU­KA­TA DAO BI

RAD­NI­CI­MA PO 3000 KN

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Dvo­ji­ca di­oni­ča­ra Du­ka­ta pro­ti­ve se pri­jed­lo­gu Upra­ve da se lanj­ska do­bit od 143,5 mi­li­ju­na ku­na ras­po­re­di u za­dr­ža­nu do­bit. Pe­ro Vla­inić, šes­ti di­oni­čar s 0,12 pos­to udje­la, pos­lao je pro­tu­pri­jed­log za skup­šti­nu di­oni­ča­ra sa­zvanU za 29. lip­nja u ko­jem pred­la­že da se 3,5 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti iz­dvo­ji za na­gra­du od 3000 ku­na sva­ko­me od 1175 rad­ni­ka Du­ka­ta. Za di­vi­den­du od 23 ku­ne iz­dvo­ji­lo bi se 69 mi­li­ju­na ku­na, a 70,9 mi­li­ju­na ku­na bi se za­dr­ža­lo, pred­la­že Vla­inić. Is­pla­tom di­vi­den­de i na­gra­de rad­ni­ci­ma obi­lje­ži­la bi se 10. ob­ljet­ni­ca ula­ska Lac­ta­li­sa u vlas­nič­ku struk­tu­ru Du­ka­ta, obraz­lo­žio je Vla­inić. Di­oni­čar Do­ma­goj Ju­kić pak pred­la­že da se cje­lo­kup­na lanj­ska do­bit te za­dr­ža­ne do­bi­ti iz pret­hod­nih go­di­na od ukup­no 156,5 mi­li­ju­na ku­na is­pla­te di­oni­ča­ri­ma kao di­vi­den­da od 100 ku­na po di­oni­ci. Ju­kić pred­la­že i da se Upra­vi i Nad­zor­nom od­bo­ru ne da­de raz­rješ­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.