Fre­li­mo opet osvo­jio Su­pe­ri­or Tas­te Award

Svjet­sko priz­na­nje hr­vat­skim čvar­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

In­ter­na­ti­onal Tas­te and Qu­ality Ins­ti­tut ko­ji jed­nom go­diš­nje pri­ma na tes­ti­ra­nje hra­nu i pi­će iz ci­je­log svi­je­ta opet je do­di­je­lio pres­tiž­no priz­na­nje jed­noj hr­vat­skoj tvrt­ki. Mi­ros­lav Ma­ta­ušić, vlas­ni­ku Fre­li­mo obr­ta naj­ve­ćeg do­ma­ćeg pro­izvo­đa­pa čva­ra­ka, ove je go­di­ne pri­mio Su­pe­ri­or Tas­te Award ko­ja mu je 14. lip­nja do­dje­lje­na na sve­ča­nos­ti u Bruxel­le­su. Ma­ta­ušić je to priz­na­nje pr­vi put osvo­jio 2015. go­di­ne. U 2017. Fre­li­mo je osvo­jio tri zlat­ne me­da­lje na 84. me­đu­na­rod­nom saj­mu po­ljo­pri­vre­de u No­vom Sa­du, a pro­izvo­de iz­vo­zi u Aus­tri­ju, Nje­mač­ku, Švi­car­sku, Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju i Šved­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.