Di­je­li se 80.000 va­uče­ra za od­mor u Sr­bi­ji

Po­ti­ca­ji Ove go­di­ne bit će po­di­je­lje­no dvos­tru­ko vi­še ku­po­na za jef­ti­ni­je lje­to­va­nje ne­go la­ni

Poslovni Dnevnik - - RE­GI­JA -

Vu­ače­ri ko­jim dr­ža­va sti­mu­li­ra od­mor u Sr­bi­ji su pla­nu­li, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Od pla­ni­ra­nih 60.000, po­di­je­lje­no ih je 52.000, zbog če­ga je od­lu­če­no da se sa 100 mi­li­ju­na di­na­ra osi­gu­ra do­dat­nih 20.000 va­uče­ra. Ta­ko će ove go­di­ne bi­ti po­di­je­lje­no go­to­vo dvos­tru­ko vi­še va­uče­ra ne­go la­ni.

Proš­le go­di­ne bi­lo je po­di­je­lje­no 46.000 va­uče­ra, a ove ukup­no njih 80.000. Da dr­ža­va ni­je osi­gu­ra­la do­dat­na sred­stva za još 20.000 ku­po­na, ak­ci­ja bi bi­la za­vr­še­na ovog mje­se­ca. U lip­nju je već re­zer­vi­ra- no osam ti­su­ća pre­os­ta­lih ne­po­di­je­lje­nih va­uče­ra.

“Za šest mje­se­ci smo po­de­li­li ono što smo pla­ni­ra­li za ci­je­lu go­di­nu, ta­ko da smo pre­za­do­volj­ni”, re­kao je Ra­sim Lja­jić, mi­nis­tar tu­riz­ma. “Ove po­ti­ca­je ne tre­ba shva­ti­ti kao pok­lon, već je to re­al­na inves­ti­ci­ja za dr­ža­vu.

U pro­sje­ku, svat­ko tko ko­ris­ti va­učer os­tva­ri 7,4 no­će­nja, ia­ko je mi­ni­mal­no pet no­ći”, objaš­nja­va Lja­jić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ve­ća je i iz­van­pan­si­on­ska po­troš­nja, gos­ti os­ta­ju du­že, se­zo­na je pro­du­že­na, a oži­vje­le su broj­ne des­ti­na­ci­je, pri­je sve­ga ba­nje.

“Va­uče­ri će utje­ca­ti na to da se ula­že u in­fras­truk­tu­ru”, tvr­di Lja­jić. Ba­nje su i da­lje naj­tra­že­ni­je i naj­po­sje­će­ni­je. Me­đu nji­ma se naj­vi­še tra­ži Pro­lom ba­nja, Vr­njač­ka ba­nja, Lu­kov­ska ba­nja i Ba­nja Ko­vi­lja­ča. Od pla­ni­na, va­uče­ri se naj­vi­še ko­ris­te za od­mor na Zla­ti­bo­ru i Ko­pa­oni­ku.

PD

Va­uče­ri se naj­vi­še ko­ris­te za bo­ra­vak na Ko­pa­oni­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.