PO­ČE­LE OT­KUP SMI­LJA

DES­TI­LE­RI­JE U BIH

Poslovni Dnevnik - - RE­GI­JA -

Uprav­ni od­bor Gru­pa­ci­je pro­izvo­đa­ča i pre­ra­đi­va­ča smi­lja i pred­stav­ni­ci ne­ko­li­ko des­ti­le­ri­ja u BiH pos­ti­gli su do­go­vor ko­ji bi mo­gao spa­si­ti se­zo­nu za uz­ga­ji­va­če smi­lja ko­ji su se naš­li u pro­ble­mi­ma zbog po­re­me­ća­ja na svjet­skom tr­ži­štu ulja i ni­ske ot­kup­ne ci­je­ne. Da bi spa­si­li se­zo­nu, des­ti­le­ri­je će pre­ra­di­ti smi­lje i na­pla­ti­ti se uzi­ma­njem di­je­la pro­izvo­da. Des­ti­le­ri­je bi nak­nad­no ot­ku­pi­le os­ta­tak ulja od pro­izvo­đa­ča, u skla­du s po­tre­ba­ma tr­ži­šta. “Pos­to­ji se­da­mo­sam des­ti­le­ri­ja ko­je su volj­ne po­kre­nu­ti svo­je po­go­ne, što zna­či da će se ta us­lu­ga mo­ći pla­ti­ti i u ulju”, re­kao je za FTV Din­ko Duj­mo­vić, pred­sjed­nik Gru­pa­ci­je pro­izvo­đa­ča i pre­ra­đi­va­đi­va­ča smi­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.