NO­VI CEN­TAR U MOS­TA­RU

BIN­GO PO­ČEO GRA­DI­TI

Poslovni Dnevnik - - RE­GI­JA -

UMos­ta­ru je po­če­la iz­grad­nja no­vog tr­go­vač­kog cen­tra Bin­go. Cen­tar u Mos­ta­ru pot­pu­no je iz­go­rio u po­ža­ru 22. trav­nja i sada na zga­ri­štu sta­rog objek­ta je­objek­ta ni­če no­vi Bin­go. TTa­tja­na Pa­uno­ski, ru­ru­ko­vo­di­te­lji­ca služ­be mmar­ke­tin­ga Bin­ga, rek­la la­rek­la je da bi gra­đe­vin­ski ra­ra­do­vi na no­vom ccen­tru tre­ba­li bi­ti go­to­vi do ruj­na ove go­di­ne. No­vi obje­kat već je do­bio te­me­lje, a na gra­di­li­šte su do­prem­lje­ni gra­đe­vin­ski stro­je­vi i di­za­li­ce, me­đu ko­ji­ma i oni poz­na­te gra­đe­vin­ske kom­pa­ni­je Šir­be­go­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.