POS­LO­VA­LA S DO­BI­TI

JAV­NA PO­DU­ZE­ĆA OPET

Poslovni Dnevnik - - RE­GI­JA -

Jav­na po­du­ze­ća u Sr­bi­ji su, na­kon du­go­go­diš­njeg ne­ga­tiv­nog pos­lo­va­nja, već dru­gu go­di­nu za­re­dom pos­lo­va­la s do­bi­ti, po­ka­zu­je iz­vje­štaj ko­ji je obja­vi­la Agen­ci­ja za pri­vred­ne re­gis­tre (APR). Ta­ko da su 2016. go­di­nu za­vr­ši­la u plu­su od 21,15 mi­li­jar­di. To je za 61% bo­lje u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je (13,14 mi­li­jar­di). Kraj 2014. go­di­ne te kom­pa­ni­je do­če­ka­le su s mi­nu­som od 43,96 mi­li­jar­di di­na­ra. Me­đu­tim, na­go­mi­la­ni mi­nus jav­nih po­du­ze­ća iz proš­lih go­di­na, na kra­ju 2016, iz­no­sio je 466,5 mi­li­jar­di di­na­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.