Na­gra­da ‘Zlat­ni ključ’

Tko su 18 naj­bo­ljih hr­vat­skih iz­voz­ni­ka u 2016. go­di­ni

Poslovni Dnevnik - - HR­VAT­SKI IZ­VOZ -

NA OVO­GO­DIŠ­NJOJ KO­NVEN­CI­JI HR­VAT­SKIH IZ­VOZ­NI­KA TRA­DI­CI­ONAL­NO SU, PO 10. PUT, DO­DI­JE­LJE­NA PRIZ­NA­NJA ZLAT­NI KLJUČ ZA NAJ­US­PJEŠ­NI­JE IZ­VOZ­NIČ­KE TVRT­KE U 2016. GO­DI­NI. AP­SO­LUT­NI PO­BJED­NIK JE PLI­VA KO­JA JE DO­BI­LA TRI KLJU­ČA I TO ZA NAJ­BO­LJEG VE­LI­KOG IZ­VOZ­NI­KA KAO I U KA­TE­GO­RI­JI

NAJ­US­PJEŠ­NI­JIH TVRT­KI U IZ­VO­ZU NA TR­ŽI­ŠTA NJE­MAČ­KE I KA­NA­DE. NAJ­BO­LJI SRED­NJI IZ­VOZ­NIK JE SOL­VIS, A ME­ĐU MA­LI­MA MCZ. NAJ­I­NO­VA­TIV­NI­JI SU RI­MAC AUTO­MO­BI­LI, A NAJ­BR­ŽE RAS­TU­ĆE IZ­VOZ­NO TR­ŽI­ŠTE JE RU­SI­JA ZA KO­JE JE NA­GRA­ĐEN JGL. U AFRI­CI SMO NAJ­VI­ŠE IZ­VO­ZI­LI U EGI­PAT, A ZLAT­NI KLJUČ U TOJ KA­TE­GO­RI­JI PRI­PAO JE KON­ČAR ET-U. U AZI­JI PRI­MAT DR­ŽI SA­UDIJ­SKA ARA­BI­JA, ZA ŠTO JE NA­GRA­ĐEN KRAŠ. U FRAN­CU­SKU JE NAJ­VI­ŠE IZ­VO­ZIO PRE­LO­ŠKI LTP, U NI­ZO­ZEM­SKU ACG LU­KAPS, A U SAD KAR­LO­VAČ­KI HS PRO­DUKT. ZA MA­ĐAR­SKO TR­ŽI­ŠTE JE NA­GRA­ĐEN DS SMITH BE­LIŠ­ĆE, ZA SR­P­SKO VE­TRO­PACK STRA­ŽA...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.