Naj­bo­lji sred­nji iz­voz­nik u 2016. go­di­ni

Poslovni Dnevnik - - HR­VAT­SKI IZ­VOZ -

SOL­VIS d.o.o.

Tvrt­ka Sol­vis d.o.o. je pro­izvo­đač i iz­voz­nik fo­to­na­pon­skih mo­du­la, ko­ji u svo­jim po­go­ni­ma u Va­ra­ždi­nu pro­izvo­di stan­dar­di­zi­ra­ne i spe­ci­ja­li­zi­ra­ne fo­to­na­pon­ske mo­du­le i iz­vo­zi na tr­ži­šta EU, re­gi­je i svi­je­ta. Po­sve­će­nost pro­izvod­nji te pri­mje­na oko­liš­no i fi­nan­cij­ski pri­hvat­lji­vog iz­vo­ra ener­gi­je os­nov­ne su smjer­ni­ce ko­ji­ma se pre­uzi­ma od­go­vor­nost za do­bro­bit druš­tva i oko­li­ša. Vi­so­ka učin­ko­vi­tost, pri­mje­na kva­li­tet­nih, pro­vje­re­nih i cer­ti­fi­ci­ra­nih si­ro­vi­na, us­kla­đe­nost s EU nor­ma­ma, vi­so­ka iz­laz­na sna­ga i du­go­go­diš­nja elek­trič­na sta­bil­nost os­nov­ne su zna­čaj­ke Sol­vis pro­izvo­da. Uz pro­izvod­nju fo­to­na­pon­skih mo­du­la, is­po­ru­ču­ju se i kom­plet­ni fo­to­na­pon­ski sus­ta­vi te us­lu­ge po prin­ci­pu ‘ključ u ru­ke’. Tvrt­ka za­poš­lja­va 160 lju­di, ima ka­pa­ci­tet 100 MW i os­tva­rit će pro­met 65 mi­li­ju­na eura u 2017. te pla­ni­ra ras­ti do 100 mi­li­ju­na eura re­ali­za­ci­je u sred­njo­roč­nom raz­dob­lju. Cilj je u teh­no­lo­ški na­pred­noj dje­lat­nos­ti stal­nim ula­ga­njem u kva­li­te­tu pro­izvo­da i edu­ka­ci­ju ka­dro­va osi­gu­ra­ti zna­čaj­no mjes­to u fo­to­na­pon­skom sek­to­ru u re­gi­ji i tr­ži­štu EU.

Stje­pan Ta­lan, di­rek­tor i član Upra­ve Sol­vi­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.