Re­na­ult zbog la­ka za nok­te op­tu­žen za sek­si­zam

Pre­dra­su­de o že­na­ma Lak mo­že pos­lu­ži­ti i za sa­ni­ra­nje ogre­bo­ti­na na auto­mo­bi­lu, pa je rek­la­ma raz­gnje­vi­la fe­mi­nis­tič­ke udru­ge

Poslovni Dnevnik - - SVI­JET -

Re­na­ul­tov ula­zak u žen­sku koz­me­ti­ku fe­mi­nis­tič­ke su udru­ge do­če­ka­le na nož op­tu­živ­ši kom­pa­ni­ju za sek­si­zam. Po­vod kri­ti­ka­ma je rek­la­ma objav­lje­na po­čet­kom ovog tjed­na za lak za nok­te ko­ji mo­že pos­lu­ži­ti i za sa­ni­ra­nje sit­nih ogre­bo­ti­na na ka­ro­se­ri­ji naj­ma­njeg mo­de­la Twin­go. U pri­op­će­nju ko­je je sli­je­di­lo Re­na­ul­tov ula­zak u koz­me­ti­ku sto­ji ka­ko Twin­go ci­lja na “ak­tiv­ne vo­za­či­ce ko­je us­to vo­de ra­ču­na o mo­di i iz­gle­du”, pre­no­si Blo­om­berg. Lak se na Re­na­ul­to­voj stra­ni­ci pro­da­je u cr­noj, pla­voj, cr­ve­noj i žu­toj bo­ji.

Me­đu­tim, za žen­ske ak­ti­vis­tič­ke sku­pi­ne rek­la­ma je ek­la­tant­ni pri­mjer sek­siz­ma. Rek­la­ma “svo­di že­ne sa­mo na bri­gu o iz­gle­du i nes­po­sob­nost za vož­nju”, oci­je­ni­la je Ma­ri­eNo­el­le Bas, vo­di­te­lji­ca fe­mi­nis­tič­ke udru­ge Chi­en­nes de Gar­de. Glas­no­go­vor­nik Re­na­ul­ta od­ba­cio je op­tuž­be za sek­si­zam ka­zav­ši ka­ko rek­la­ma ci­lja na ur­ba­ne že­ne ko­je uži­va­ju u pri­la­god­bi auto­mo­bi­la po svom uku­su. Pro­blem ne vi­de ni u tvrt­ki ko­ja za Re­na­ult pro­izvo­di spor­ni lak, koz­me­tič­kom star­tu­pu Ink and Out.

Di­rek­tor Be­nja­min De Blan­zy kon­tro­ver­ze je oci­je­nio “smi­ješ­ni­ma” jer će lak ko­ris­ti­ti i mu­škar­ci za sa­na­ci­ju ošte­će­nja. No, ovo ni­je pr­vi pu­ta da Re­na­ult ima pro­ble­ma s op­tuž­ba­ma za sek­si­zam. Pri­je tri go­di­ne po­vu­kao je rek­la­mu ta­ko­đer za Twin­go u ko­joj že­na na dru­gom autu os­tav­lja po­ru­ku is­pri­ke zbog udar­ca pri par­ki­ra­nju.

FO­TO­LIA

Udru­ge sma­tra­ju da rek­la­ma svo­di že­ne na bri­gu o iz­gle­du i nes­po­sob­nost za vož­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.