SAD PRODAO KATARU F-15 ZA 12 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - SVI­JET -

Ka­tar­ska i ame­rič­ka vla­da sklo­pi­le su spo­ra­zum o kup­nji Bo­ein­go­vih bor­be­nih zra­ko­plo­va F-15 za 12 mi­li­jar­di do­la­ra, tvr­di u iz­vješ­ću ka­tar­ska no­vin­ska agen­ci­ja QNA. Pre­ma tim na­vo­di­ma, u sri­je­du su u Wa­shin­g­to­nu ugo­vor pot­pi­sa­li mi­nis­tar obra­ne Jim Mat­tis i ka­tar­ski mu ko­le­ga Kha­lid Al At­tiyah. Pre­ma na­vo­di­ma Blo­om­ber­ga, ra­di se o kup­nji 36 zra­ko­plo­va. Pod­sje­ti­mo, ame­rič­ka je ad­mi­nis­tra­ci­ja u stu­de­nom odo­bri­la mo­gu­ću pro­da­ju Kataru do 72 zra­ko­plo­va F-15QA za 21,1 mi­li­jar­du do­la­ra. Ugo­vor o pro­da­ji sklop­ljen je sve­ga mje­sec da­na na­kon što je pred­sjed­nik Do­nald Trump sklo­pio 110 mi­li­jar­di do­la­ra vri­je­dan spo­ra­zum o pro­da­ji oruž­ja Sa­udij­skoj Ara­bi­ji ko­ja je blo­ki­ra­la Ka­tar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.