VW U EURO­PI DA­JE DU­LJE JAM­S­TVO, ALI NE I NO­VAC

Poslovni Dnevnik - - SVI­JET -

Vol­k­swa­gen (VW) europ­skim kup­ci­ma ne­će po­nu­di­ti nov­ča­nu od­šte­tu, kao što je bio slu­čaj u SAD-u, već pro­du­že­nje jam­s­tva za još dvi­je go­di­ne, po­ru­či­la je u sri­je­du Eu­rop­ska ko­mi­si­ja. Ta je ins­ti­tu­ci­ja tra­ži­la da se europ­ske kup­ce obe­šte­ti na­kon priz­na­nja kom­pa­ni­je da je u auto­mo­bi­le s di­zel­skim mo­to­rom ugra­đi­van sof­tver za la­ži­ra­nje re­zul­ta­ta tes­to­va is­puš­nih emi­si­ja. Iz VW-a su tvr­di­li da nov­ča­na od­šte­ta ne do­la­zi u ob­zir jer ni­su pre­kr­ši­li europ­sku re­gu­la­ti­vu, na­vo­di Re­uters.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.