EU­RO­PI ZBOG TRUM­PA

ZNA­ČA­JAN PAD BUR­ZI U

Poslovni Dnevnik - - BUR­ZE & FI­NAN­CI­JE -

Eu­rop­ske bur­ze u če­t­vr­tak su znat­no os­la­bi­le na­kon od­lu­ke ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke o po­ve­ća­nju ka­mat­nih sto­pa i no­vih pro­ble­ma za ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka. Pa­ne­urop­ski in­deks Stoxx 600 oko 15.30 sa­ti gu­bio je 0,9 pos­to, dok je od vo­de­ćih in­dek­sa u naj­ve­ćem mi­nu­su od 1,3 pos­to bio nje­mač­ki DAX. Lon­don­ski FT­SE 100 i pa­ri­ški CAC gu­bi­li su 1,17, od­nos­no 1,19 pos­to. Fed je po­ve­ćao ka­mat­nu sto­pu za do­dat­nih 0,25 pos­to, no ula­ga­če je za­bri­nu­la vi­jest o is­tra­zi nad Trum­pom zbog ome­ta­nja prav­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.