INOVACIJSKI FORUM U HGK

HRVATSKO-SLOVAČKI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ra­di ja­ča­nja pos­to­je­ćih bi­la­te­ral­nih od­no­sa i otva­ra­nja pros­to­ra za bu­du­ću pos­lov­nu su­rad­nju, Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra, u su­rad­nji s Ve­le­pos­lans­tvom Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke, u uto­rak, 20. lip­nja, or­ga­ni­zi­ra Hrvatsko-slovački inovacijski forum. “Hrvatsko-slo­vač­ka su­rad­nja iz­u­zet­no je važ­na za na­še gos­po­dar­stvo. Ukup­no gle­da­ju­ći, Slo­vač­ka je pet­na­es­ti vanj­sko­tr­go­vin­ski part­ner Hr­vat­skoj. Sa­mo u 2016. go­di­ni os­tva­ri­li smo 253,3 mi­li­ju­na eura prihoda od raz­mje­ne us­lu­ga“, re­kao je pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.