Rast prodaje auto­mo­bi­la od 34,1 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­da­ja auto­mo­bi­la u Eu­ro­pi po­no­vo je po­ras­la u svib­nju, po­du­pr­ta opo­rav­kom po­traž­nje u ‘sta­rim’ čla­ni­ca­ma EU, iz­vi­jes­ti­lo je Eu­rop­sko udru­že­nje pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la (ACEA), či­ji po­da­ci za Hr­vat­sku po­ka­zu­ju naj­s­naž­ni­ji rast prodaje od proš­lo­go­diš­njeg ko­lo­vo­za. Na­ime, u Hr­vat­skoj je u svib­nju re­gis­tri­ra­no 8045 no­vih auto­mo­bi­la, što je 34,1% vi­še ne­go u is­tom lanj­skom mje­se­cu. Sto­pa ras­ta naj­ve­ća je od ko­lo­vo­za 2016.

U svib­nju 8045 no­vih vo­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.