Po­drav­ki 18 od­li­čja

Su­pe­ri­or Tas­te Award

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na me­đu­na­rod­nom ocje­nji­va­nju kva­li­te­te u Bruxel­le­su ko­priv­nič­ka Po­drav­ka ove go­di­ne je osvo­ji­la 18 od­li­čja Su­pe­ri­or Tas­te Award (STA), na­gra­de ko­ja slo­vi kao naj­važ­ni­ja u pre­hram­be­nom sek­to­ru u svi­je­tu. To je i naj­ve­ći Po­drav­kin us­pjeh na tom ocje­nji­va­nju ot­kad se od 2008. na­tje­če. Pet Po­drav­ki­nih pro­izvo­da (naj­vi­še do­sad) do­bi­lo je i mak­si­mal­ne 3 zvjez­di­ce STA Po­drav­ka krem ju­ha od ko­pri­va, Po­drav­ka uro­sal uvin čaj, Ži­to sto­let­ni kruh sa chia sje­men­ka­ma, Po­drav­ka krem ju­ha od bro­ku­la i cvje­ta­ča i Ve­ge­ta dim­lje­na de­li­ka­tes slat­ka pa­pri­ka.

“To je ve­li­ki us­pjeh u iz­nim­no ja­koj kon­ku­ren­ci­ji me­đu­na­rod­nih bren­do­va”, jav­lja­ju iz kom­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.