BRČKO TAKOĐER ŽELI

MEĐUNARODNI AERODROM

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pred­stav­ni­ci kon­zor­ci­ja E-Grus, Sa­va­pro­jekt i Ar­hi­tekt Šmid iz Slo­ve­ni­je odr­ža­li su kra­jem proš­log tjed­na u Skup­šti­ni Brčko Dis­trik­ta (BiH) pre­zen­ta­ci­ju idej­nog pro­jek­ta “Međunarodni aerodrom Brčko”. “Mi že­li­mo car­go, jer Brčko je poz­na­to po tran­s­port­nim tr­go­vač­kim pu­te­vi­ma. Još vam treba aerodrom“, re­kao je Saša Mur­tič, član slo­ven­skog kon­zor­ci­ja. U pr­voj fa­zi iz­grad­nje bilo bi za­pos­le­no oko ti­su­ću oso­ba, a kas­ni­je bi se taj broj po­ve­ća­vao. “Dis­trikt ne­će ulo­ži­ti ni­šta, a mo­že do­bi­ti inves­ti­ci­ju vri­jed­nu 400 mi­li­ju­na eura, što bi bi­la jed­na od zna­čaj­ni­jih inves­ti­ci­ja u BiH u po­s­ljed­njih de­set godina”, re­kao je Esed Ka­drić, pred­sjed­nik Skup­šti­ne Brčko Dis­trik­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.