VJETROELEKTRANE U CG

ODGOĐEN PROBNI RAD

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vla­da Cr­ne Go­re od­lu­či­la je da se pro­du­ži rok za pu­šta­nje vjetroelektrane na Kr­no­vu u probni rad za do­dat­nih šest mje­se­ci. Ka­ko su objas­ni­li, ne­po­volj­ni vre­men­ski uvje­ti one­mo­gu­ći­li su po­ve­zi­va­nje vjetroelektrane Kr­no­vo na elek­tro­ener­get­sku mre­žu u pre­dvi­đe­nom ro­ku. Grad­nja vje­tro­elek­tra­na na Kr­no­vu, či­ja vri­jed­nost je oko 120 mi­li­ju­na eura, po­če­la je u svib­nju proš­le go­di­ne, a imat će ins­ta­li­ra­nu sna­gu od 72 me­ga­va­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.