NAJ­BO­LJI KVARTAL TESCA

U SE­DAM GODINA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vo­de­ći bri­tan­ski tr­go­vač­ki la­nac Tes­co obja­vio je u pe­tak naj­bo­lje kvar­tal­ne re­zul­ta­te u po­s­ljed­njih se­dam godina. U raz­dob­lju do 27. svib­nja ko­ja či­ni nje­gov fi­skal­ni kvartal kom­pa­ni­ja je os­tva­ri­la rast prodaje od 2,3 pos­to. To je već šes­to uzas­top­no tro­mje­se­čje da pro­da­ja Tesca ras­te. Bri­tan­ski tr­go­vac ta­ko je nad­ma­šio i pro­cje­ne ana­li­ti­ča­ra ko­ji su sma­tra­li da je pro­da­ja ras­la iz­me­đu 1,7 i dva pos­to. Pro­da­ja ci­je­le gru­pe ras­la je je­dan pos­to. “Ovo je do­bar po­če­tak go­di­ne”, ko­men­ti­rao je re­zul­ta­te iz­vr­š­ni di­rek­tor Da­ve Lewis. Ipak, ana­li­ti­ča­ri se pri­bo­ja­va­ju da se Tes­co ipak ne­će mo­ći odu­pri­je­ti pa­du osob­ne po­troš­nje, pa je dionica za ovu go­di­nu u mi­nu­su od 13 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.