ŠVEDSKI MIROVINAC NE­ĆE

Ze­le­na po­li­ti­ka //// UDJELE U ZAGAĐIVAČIMA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­ve­ći švedski mi­ro­vin­ski fond AP7 pro­dao je udjele u šest kom­pa­ni­ja za ko­je tvr­di da kr­še Pa­ri­ški kli­mat­ski spo­ra­zum, što je po tvrd­nja­ma eko­lo­ga pre­se­dan u od­lu­či­va­nju o ula­ga­nji­ma. AP7 is­pla­ću­je mi­ro­vi­ne 3,5 mi­li­ju­na Šve­đa­na, a kra­jem proš­lo­ga tjed­na obja­vi­li su prodaju udjela u ener­get­skim kom­pa­ni­ja­ma ExxonMo­bil, Ga­z­prom, Tran­sCa­na­da Corp, Wes­tar, En­ter­gy i So­ut­hern Corp. Is­tak­nu­li su i ka­ko vi­še ne­će ula­ga­ti u kom­pa­ni­je ko­je kr­še odred­be Pa­ri­škog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma, pre­no­se agen­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.