DIZELSKA AFERA NE­ĆE

Ocje­na čel­ni­ka NARUŠITI PRODAJU FIATA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pro­daj­ni ci­lje­vi Fi­at Chrys­le­ra za idu­ću go­di­nu ne­će se mi­je­nja­ti zbog pro­ble­ma s ame­rič­kim re­gu­la­to­rom oko is­puš­nih emi­si­ja di­zel­skih mo­to­ra, iz­ja­vio je čel­nik kom­pa­ni­je Ser­gio Mar­c­hi­on­ne. Ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa tu­ži­lo je u svib­nju kom­pa­ni­ju op­tu­žu­ju­ći je za ne­le­gal­no ko­ri­šte­nje sof­tve­ra za za­obi­la­že­nje kon­tro­la is­puš­nih pli­no­va u 104.000 di­zel­skih vo­zi­la pro­da­nih od 2014. go­di­ne. Mar­c­hi­on­ne je ka­zao ka­ko se na­da da će re­gu­la­tor odo­bri­ti pri­jed­log o pre­ina­ci sof­tve­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.