Zna­mo li što s nezaposlenima, starijim radnicima - i nedostatkom rad­ne snage?

Bez pardona Nes­prem­ni Nije to pro­blem sa­mo sa­daš­njih su­di­oni­ka vlas­ti, već pu­no ši­re gos­po­dar­sko-po­li­tič­ko pi­ta­nje ko­jim se mo­ra­ju po­če­ti da­le­ko oz­bilj­ni­je ba­vi­ti svi ak­te­ri druš­tve­ne sce­ne - od onih na vlas­ti, pre­ko eko­nom­skih i os­ta­lih ana­li­ti­ča­ra, do o

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - VLADIMIR NIŠEVIĆ vladimir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

Sta­re­nja sta­nov­niš­tva, de­po­pu­la­ci­ja, kao i sve ve­ći od­la­zak mla­dih iz dr­ža­ve vr­lo br­zo bit će glav­ni go­ru­ći pro­blem Hr­vat­ske nas­pram ko­je­ga bi tre­nut­na kri­za Agro- ko­ra ili ona fi­nan­cij­ska iz 2008. mo­gle iz­gle­da­ti kao oma­nja za­pre­ka ra­zvo­ju dr­ža­ve i druš­tva. Ali, te­ško je u dr­ža­vi ko­ja još raz­go­va­ra i pro­miš­lja u ga­ba­ri­ti­ma jed­nog po­li­tič­kog man­da­ta, a u po­s­ljed­nje vri­je­me i kra­će zbog krh­ke Vla­de, go­vo­ri­ti o ono­me što nas če­ka za 10 ili 15 godina.

Upra­vo o to­me po­ku­ša­li su raz­go­va­ra­ti su­di­oni­ci Pos­lov­nog uz­le­ta u Ivan­cu proš­log tjed­na go­vo­re­ći o po­tre­bi uvo­đe­nja za­štit­nih ra­di­oni­ca u rad­no in­ten­ziv­nim in­dus­tri­ja­ma, a os­vr­ću­ći se po­naj­pri­je na sta­ri­je rad­ni­ke - ne one s inva­li­di­te­tom, već one ko­ji­ma dob ne do­pu­šta bav­lje­nje odre­đe­nim pos­lo­vi­ma.

Bez sce­na­ri­ja za kri­zu

“Naj­ve­ći pro­blem je ne­dos­ta­tak rad­ni­ka. Pritisak je na uvoz rad­ni­ka, mnogi gase biznise jer ne mo­gu naći rad­ni­ke, a rje­še­nje nam je da izvučemo ono što mo­že­mo. To su i sta­ri­ji radnici iz­me­đu 55 i 65 godina, ve­li­ki su rad­ni po­ten­ci­jal, a dru­gi po­ten­ci­jal su mla­di ko­ji kas­no ula­ze u svijet ra­da. Još je­dan naš pro­blem je i što sa­mo 2,2 pos­to Hrvata su­dje­lu­je u cjeloživotnom učenju”, is­tak­nuo je ta­da Da­vor­ko Vi­do­vić, sa­vjet­nik za rad­nu po­li­ti­ku i za­poš­lja­va­nje u HGK.

Me­đu­tim, ras­pra­va ko­ja je tre­ba­la i bi­la po­sve­će­na toj pro­ble­ma­ti­ci vr­lo br­zo je otvo­ri­la pu­no ši­re eko­nom­sko-druš­tve­no pi­ta­nje, a to je sta­nje na tr­ži­štu ra­da gdje smo već sa­da su­oče­ni s ve­li­kim bro­jem ne­za­pos­le­nih, za ko­je se mo­ra ko­li­ko god to bilo ne­po­pu­lar­no re­ći ka­ko će im se te­ško pro­na­ći po­sao bilo zbog ra­zi­ne obra­zo­va­nja, bilo zbog ne­dos­ta­tak vje­šti­na, bilo u ne­koj mje­ri i zbog nji­ho­ve ne­upo­treb­lji­vos­ti ko­ja je iz­a­zva­na du­go­traj­nom ne­za­pos­le­noš­ću. Tak­vo sta­nje vr­lo br­zo će ugro­zi­ti i mi­ro­vin­ski, ali i zdrav­s­tve­ni sus­tav jer bez pu­nje­nja nov­ča­nih upla­ta u ta dva dijela te­ško će uop­će bi­ti uprav­lja­nje dr­žav­nim fi­nan­ci­ja­ma.

Pi­ta­nje ko­je je otvo­re­no u Ivan­cu, a ko­je treba pu­no glas­ni­je i češ­će iz­go­va­ra­ti je ko­li­ko je Hr­vat­ska za ta­ko ne­što sprem­na i ko­li­ko sce­na­ri­ja za kri­zu ko­ja do­la­zi ima­mo. Zna­mo li uop­će gdje sa starijim radnicima, pro­miš­lja­mo li uop­će o sta­nju u pro­izvod­nim dje­lat­nos­ti­ma gdje nam već sa­da ne­dos­ta­je rad­ne snage i po­ma­že­mo li do­volj­no tom di­je­lu gos­po­dar­stva su­oče­nom s oz­bilj­nim pro­ble­mi­ma.

Važ­nost po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti

Nije to pi­ta­nje sa­mo za sa­daš­nje su­di­oni­ke vlas­ti već pu­no ši­re gos­po­dar­sko­po­li­tič­ko pi­ta­nje ko­jim se mo­ra­ju po­če­ti da­le­ko oz­bilj­ni­je ba­vi­ti svi ak­te­ri druš­tve­ne sce­ne - od onih na vlas­ti, pre­ko eko­nom­skih i os­ta­lih ana­li­ti­ča­ra, do onih ko­ji pre­ten­di­ra­ju na vlast.

Zbog to­ga je mo­žda tre­nut­no dovođenje Vla­de na ka­ko­ta­ko stabilne no­ge do­bro jer na­po­kon otva­ra pros­tor za dugoročnije planiranje ono neo­p­te­re­će­no dnev­no­po­li­tič­kim pi­ta­nji­ma iz­bo­ra i op­fo­rum stan­ka na vlas­ti. Is­tak­nu­to je to proš­log tjed­na na još jed­nom mjes­tu, a to je ko­nven­ci­ja Hr­vat­skih iz­voz­ni­ka na ko­joj je također na­gla­še­na važ­nost po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti ko­ja sa so­bom do­no­si i mo­guć­nost du­go­roč­ni­jeg pla­ni­ra­nja i pro­miš­lja­nja. Na­ime, mo­že se za­klju­či­ti ka­ko je kraj­nje vri­je­me da se oz­bilj­no poč­ne­mo ba­vi­ti ma­lo da­ljom bu­duć­noš­ću i ana­li­zi­ra­ti i ras­prav­lja­ti kriz­ne tre­nut­ke ko­ji nas tek če­ka­ju po­ne­kad i na­uš­trb vre­me­na ko­je gu­bi­mo da bi se su­oči­li s kri­zom ko­ja tra­je. Bez to­ga ko­li­ko god se sa­da či­ni­lo da nam je lak­še ubr­zo će bi­ti pu­no te­že.

Na­rav­no, te­ško je to ura­di­ti u tre­nut­ku ka­da se či­ni ka­ko je va­žan sa­mo i je­di­no Agro­kor jer vid za­mag­ljen di­mom tre­nut­nih po­ža­ra te­ško da mo­že vi­dje­ti da­lje od go­di­nu do dvije (mo­žda i kra­će). Ali mo­ra­mo se os­lo­bo­di­ti te te­ži­ne i za­oku­pi­ti se ne­čim pu­no važ­ni­jim ka­ko za go­di­nu­dvi­je ne bi po­no­vo ga­si­li no­vi po­žar, ali bez stra­te­gi­je i ra­zu­mi­je­va­nja i na kra­ju iz­go­ri­li.

TRE­NUT­NO DOVOĐENJE VLA­DE NA KA­KO-TA­KO STABILNE NO­GE DO­BRO JE JER NA­PO­KON OTVA­RA PROS­TOR ZA DUGOROČNIJE PLANIRANJE

PRITISAK JE NA UVOZ

RAD­NI­KA, MNOGI GASE BIZNISE JER IH NE MO­GU NAĆI, A RJE­ŠE­NJE JE DA IZVUČEMO ŠTO MO­ŽE­MO, TO SU I STA­RI­JI RADNICI IZ­ME­ĐU 55 I 65 GODINA NAŠ VE­LI­KI PRO­BLEM JE TO ŠTO SA­MO 2,2 POS­TO HRVATA SU­DJE­LU­JE U CJELOŽIVOTNOM UČENJU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.