MMF ne odustaje od ot­pi­sa dijela grčkog dužničkog bremena

Za­ča­ra­ni krug Uvje­ti za su­dje­lo­va­nje u fi­nan­cij­sko­joj po­mo­ći

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TO­MIS­LAV PILI

Grč­koj se mo­ra opros­ti­ti dio ka­ma­ta, pro­du­ži­ti dos­pi­je­će glav­ni­ce i uves­ti me­ha­ni­zam pri­la­god­be ot­pla­te

Dio grč­ko­ga du­ga mo­ra se ot­pi­sa­ti ako međunarodni kre­di­to­ri že­le da Međunarodni mo­ne­tar­ni fond (MMF) su­dje­lu­je u fi­nan­cij­skoj po­mo­ći toj dr­ža­vi, iz­ja­vi­la je di­rek­to­ri­ca te ins­ti­tu­ci­je Chris­ti­ne La­gar­de. “Za na­še su­dje­lo­va­nje i na­šu fi­nan­cij­sku po­moć mno­go vi­še stva­ri oko res­truk­tu­ri­ra­nja du­ga mo­ra bi­ti ra­zjaš­nje­no, de­fi­ni­ra­no i odo­bre­no”, ka­za­la je za CNBC še­fi­ca MMFa.

'Vru­ći krum­pir'

Res­truk­tru­ra­nje ka­ko ga vi­di svjet­ski fi­nan­cij­ski po­li­ca­jac zna­či ot­pis dijela ka­ma­ta, pro­du­že­nje dos­pi­je­ća dijela du­ga te me­ha­ni­zam pri­la­god­be ot­pla­te te­me­ljen na eko­nom­skom ras­tu. Pod­sje­ti­mo, MMF nije že­lio su­dje­lo­va­ti u tre­nut­nom, tre­ćem pa­ke­tu fi­nan­cij­ske po­mo­ći Grč­koj jer ne vje­ru­je u mo­guć­nost da Ate­na mo­že vra­ti­ti du­go­ve bez dijela ot­pi­sa. No, to je pi­ta­nje “vru­ći krum­pir” za eu­rop­ske kre­di­to­re.

Mi­nis­tri fi­nan­ci­ja euro­zo­ne pos­ti­gli su do­go­vor o odo­bra­va­nju naj­no­vi­je tran­še fi­nan­cij­ske po­mo­ći Grč­koj u vri­jed­nos­ti od 8,5 mi­li­jar­di eura. Naj­no­vi­ja tran­ša po­mo­ći će Grč­koj u spre­ča­va­nju no­ve duž­nič­ke kri­ze u sr­p­nju ka­da na na­pla­tu dos­pi­je­va sli­je­de- ćih je, se­dam­pak, odo­bre­nje.Chris­ti­ne­od­bo­ru­ka­ko mi­li­jar­di­će na­čel­no­pre­de­nje.La­gar­de­ona du­ga svom za­zas­ti­ne­ka­za­la ka­za­ako­zaj­mo­ve. iz­vr­š­nom iz­bo­ru pred­lo­ži­ti

Nje­mač­ka jee volj­na

MMF je pri­hva­ti­oihva­tio da Grč­koj po­nu­di stan­d­byn­d­by aran­žman od dvije mi­li­jar­de­ar­de do­la­ra, ali tek na­kon pos­ti­za­nja­ti­za­nja pot­pu­nog do­go­vo­ra na­kon uvje­ti­ma­volj­nao ko­ja olak­ša­nju­grč­ko­go što je in­zis­ti­ra do­dat­nim­mjek­ša­nju­za raz­mo­tri­ti­ublač­kog­s­lje­de­će duž­nič­kog­te­što­nas­ta­vak du­ga.Nje­anas­tro­ma go­di­ne mje­ra­ma­po­mo­ći, poa Nje­mač­ka, stro­gim ubla­ža­va­nje

te­re­ta is­tek­ne tre­nut­ni­ut­ni pa­ket po­mo­ći. No, iz ka­ko su­dje­lo­va­njeBer­li­na­na­ne do­la­zi­su već u uob­zir­nji­lo­va­nje­ra­ni­je­po­ne če­t­vr­tom­po­ru­či­li

ob­zir­nji­ho­vo pa­ke­tu po­mo­ći­mo­ći bez su­dje­lo­va­nja su­dje­lo­vaMMFa.. Na­kon odo­bre­nja is­pla­te grč­ki­ki pre­mi­jer Alek­sis Ci­pras iz­ja­vi­ovio je u pe­tak da će Grč­ka­na svo­jim usko­ro­ro no­ga­ma. fi­nan­cij­skis­ta­jam Po­du­ze­lis­ta­ja­ti smo od­lu­čan ko­rak ko­ji će na­šu dr­ža­vu iz­ves­ti iz eko­nom­ske kri­ze”, po­ru­čio je Ci­pras.

RE­UTERS

Chris­ti­ne La­gar­de, di­rek­to­ri­ca MMF-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.