Te­čaj eura opet is­pod 7,40 ku­na, naj­ni­že od 2012. go­di­ne

Ne­za­us­tav­lji­va Do­ma­ća va­lu­ta una­toč de­viz­nim in­ter­ven­ci­ja­ma ne pres­ta­je ja­ča­ti

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Te­čaj eura pre­ma ku­ni u pe­tak je do­seg­nuo naj­ni­žu ra­zi­nu u po­s­ljed­njih pet godina. Sred­nji te­čaj eura na te­čaj­ni­ci HNBa od pet­ka iz­no­si 7,397750 ku­na, što je nje­go­va naj­ni­ža ra­zi­na još od ruj­na 2012. go­di­ne. Is­pod ra­zi­ne od 7,4 ku­ne sred­nji te­čaj eura bio je i po­čet­kom pret­proš­log tjed­na, na­kon čega je us­li­je­di­la pr­va od dvije ovo­go­diš­nje de­viz­ne in­ter­ven­ci­je sre­diš­nje ban­ke.

HNB je, na­ime, 6. lip­nja na de­viz­nom tr­ži­štu ot­ku­pio od ba­na­ka 188 mi­li­ju­na eura po pro­sječ­nom te­ča­ju od 7,416263 ku­na za je­dan euro, a dva da­na kas­ni­je je ot­ku­pi­la 186 mi­li­ju­na eura po pro­sječ­nom te­ča­ju od 7,426582 ku­ne. Ta­ko je u je­di­ne dvije in­ter­ven­ci­je u ovoj go­di­ni sre­diš­nja banka u nov­ča­ni sus­tav ukup­no uba­ci­la vi­še od 2,78 mi­li­jar­di ku­na.

U sus­ta­vu 2,8 mi­li­jar­di ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.