Šut­nja Fe­da ko­či ja­ča­nje do­la­ra

Pre­ma do­lje Te­čaj pao 0,2 pos­to

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Do­lar je u pe­tak os­la­bio pre­ma euru na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma va­lu­ta, pri­tis­nut pro­cje­na­ma tr­go­va­ca da sla­bi eko­nom­ski po­da­ci iz SA­Da na­go­vješ­ću­ju suz­dr­ža­nost sre­diš­nje ban­ke u ovo­go­diš­njem za­oš­tra­va­nju mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke. Euro je pre­ma do­la­ru oja­čao 0,2 pos­to, na 1,1169 do­la­ra. U fo­ku­su je tr­ži­šta mo­ne­tar­na po­li­ti­ka, po­seb­no na­kon što su sla­bi ma­kro­eko­nom­ski po­da­ci iz SA­Da pri­gu­ši­li oče­ki­va­nja na tr­ži­štu u po­gle­du ovo­go­diš­njem za­oš­tra­va­nja mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke “Ne ču­jem ni­šta iz Fe­da što bi ra­zu­vje­ri­lo tr­ži­šta ko­ja tre­nut­no pro­cje­nju­ju da će ključ­ne ka­mat­ne sto­pe bi­ti na iz­nim­no ni­skim ra­zi­na­ma. Dr­žim da je upra­vo to raz­log ko­ji tre­nut­no ko­či ja­ča­nje do­la­ra”, objaš­nja­va Kit Juc­kes iz lon­don­skog ure­da fran­cu­ske ban­ke So­ciété Généra­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.