Pro­ma­ši­li pro­s­vjed - op­ći­ne mo­gu uprav­lja­ti pla­ža­ma

Po­br­ka­ni lon­či­ći Iz Mi­nis­tar­stva mo­ra de­man­ti­ra­ju pro­s­vjed­ni­ke i ka­žu da ne poz­na­ju pos­tu­pak

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA CRNJAK ma­ri­ja.crnjak@pos­lov­ni.hr

Do­dje­lu kon­ce­si­ja na pla­ža­ma re­gu­li­ra Za­kon o po­mor­skom do­bru, ka­žu u But­ko­vi­će­vu re­so­ru

Za­kon o kon­ce­si­ja­ma u po­ne­dje­ljak je po­vu­čen iz sa­bor­ske pro­ce­du­re i vra­ćen u Vla­du na do­ra­du, što je do­go­vo­re­no i pri­je ju­če­raš­njeg pro­s­vje­da gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve “Po­kret oto­ka” na Mar­ko­vu tr­gu, doz­na­je­mo u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja. Iako su obe­ća­li još jed­nom raz­mo­tri­ti za­kon i pos­la­ti ga u tre­će či­ta­nje, iz Vla­de i da­lje po­ru­ču­ju pro­s­vjed­ni­ci­ma da pi­ta­nja o pla­ža­ma ko­ja ih mu­če re­gu­li­ra ak­tu­al­ni Za­kon o po­mor­skom do­bru. Tvr­de da ni­ti je­dan za­kon ne­će po­ti­ca­ti ogra­đi­va­nje i ge­to­izi­ra­nje pla­ža ko­je su i os­tat će jav­no do- bro svih gra­đa­na, a no­vim Za­ko­nom o po­mor­skom do­bru pla­ni­ra­ju po­ti­ca­ti kva­li­tet­ni­je i tran­s­pa­rent­ni­je uprav­lja­nje pla­ža­ma. Pro­s­vjed je ju­čer uža­rio te­le­fo­ne u oba Mi­nis­tar­stva, s ob­zi­rom da se ra­di o vru­ćoj te­mi ko­ja se za­ku­ha­la na­kon afe­re s kon­ce­si­jom na Bo­lu, a pos­lu­ži­la je i za pri­kup­lja­nje po­li­tič­kih bo­do­va za vri­je­me lo­kal­nih iz­bo­ra. Pred­stav­ni­ci “Po­kre­ta oto­ka” sa­bor­skim su zas­tup­ni­ci­ma ju­čer di­je­li­li aman­d­ma­ne na Za­kon o kon­ce­si­ja­ma. Tvr­de da ak­tu­al­na ver­zi­ja Za­ko­na omo­gu­ću­je da kon­ce­si­ju do­bi­je net­ko bez fi­nan­cij­skih ka­pa­ci­te­ta za inves­ti­ci­ju, ka­ko bi je pos­li­je za­lo­žio, te ne­ma jas­nih odred­bi ko­je bi spri­je­či­le do­dje­lu kon­ce­si­je tak­vim prav­nim oso­ba­ma. Na­da­lje, po­jaš­nja­va­ju da Za­kon omo­gu­ću­je da onaj ko­ji stek­ne za­lož­no pra­vo na kon­ce­si­ji mo­že njo­me ras­po­la­ga­ti na jed­na­ki na­čin kao i da­va­telj kon­ce­si­je.

Sme­ta ih i što je lo­kal­na za­jed­ni­ca u pot­pu­nos­ti is­klju­če­na iz pos­tup­ka da­va­nja kon­ce­si­je i ka­da je pred­met kon­ce­si­je na nji­ho­vom po­dru­čju, te tra­že da se u struč­nom po­vje­rens­tvu za kon­ce­si­ju pre­dvi­di su­dje­lo­va­nje pred­stav­ni­ka lo­kal­nih za­jed­ni­ca te za­in­te­re­si­ra­ne jav­nos­ti.

U Mi­nis­tar­stvu mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re de­man­ti­ra­li su dio na­vo­da pro­s­vjed­ni­ka, po­seb­no kad je u pi­ta­nju uklju­či­va­nje lo­kal­ne za­jed­ni­ce. Po­jaš­nja­va­ju ta­ko­đer da do­dje­lu kon­ce­si­ja na pla­ža­ma re­gu­li­ra Za­kon o po­mor­skom do­bru.

“Iz iz­ja­va ‘Po­kre­ta oto­ka’ mo­že se iš­či­ta­ti da je Za­kon o kon­ce­si­ja­ma os­nov­ni za­kon­ski akt za do­dje­lu kon­ce­si­ja na po­mor­skom do­bru, što ni­je toč­no, i ri­ječ je o ne­ra­zu­mi­je­va­nju pos­tup­ka do­dje­le kon­ce­si­ja na po­mor­skom do­bru”, po­jaš­nja­va­ju u Mi­nis­tar­stvu mo­ra.

Na­po­mi­nju i ka­ko je po­mor­sko do­bro op­će do­bro nad ko­jim se ne mo­že stje­ca­ti vlas­niš­tvo ni dru­ga stvar­na pra­va, pa se ono mo­že gos­po­dar­ski ko­ris­ti­ti sa­mo te­me­ljem kon­ce­si­je ili kon­ce­sij­skog odo­bre­nja. Za­kon o po­mor­skom do­bru i morskim lukama pro­pi­su­je vr­ste kon­ce­si­ja na po­mor­skom do­bru, kon­ce­sij­ska raz­dob­lja te nad­lež­nost za do­dje­lu po­je­di­nih kon­ce­si­ja. Nji­me se de­fi­ni­ra i ko­je vr­ste kon­ce­si­ja za ko­je di­je­lo­ve po­mor­skog do­bra i na ko­je raz­dob­lje do­dje­lju­ju Sa­bor, Vla­da ili je­di­ni­ce re­gi­onal­ne ili lo­kal­ne upra­ve.

Po­jaš­nja­va­ju ta­ko­đer da je­di­ni­ce lo­kal­ne i re­gi­onal­ne upra­ve ima­ju dva ala­ta ko­ji­ma utje­ču ili ne­po­sred­no uprav­lja­ju po­mor­skim do­brom. Pr­vi je do­no­še­nje pros­tor­nog pla­na ko­ji de­fi­ni­ra na­mje­nu pros­to­ra, što je os­no­va za do­dje­lu kon­ce­si­je. Us­to, sva­ka je­di­ni­ca lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve do­no­si Plan uprav­lja­nja po­mor­skim do­brom, ko­jim se de­fi­ni­ra ko­ji di­je­lo­vi po­mor­skog do­bra os­ta­ju u op­ćoj upo­ra­bi, a ko­ji di­je­lo­vi se na­mje­ra­va­ju da­ti na gos­po­dar­sko ko­ri­šte­nje. Iz Mi­nis­tar­stva po­ru­ču­ju da je za­po­čeo rad po­vje­rens­tva na na­cr­tu pri­jed­lo­ga no­vog Za­ko­na o po­mor­skom do­bru, a po­ziv za su­dje­lo­va­njem u ra­du Za­ko­na upu­ti­li su raz­li­či­tim za­in­te­re­si­ra­nim sku­pi­na­ma kao što su udru­ge gra­do­va, op­ći­na, žu­pa­ni­ja, Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca, Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra, Otoč­ni sa­bor...

U no­vom Za­ko­nu oče­ku­je se još po­drob­ni­je i pre­ciz­ni­je rje­ša­va­nje pi­ta­nja do­dje­le kon­ce­si­ja za gos­po­dar­sko ko­ri­šte­nje po­mor­skog do­bra, kao i pi­ta­nje ja­ča­nja nad­lež­nos­ti je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve u kon­ce­si­oni­ra­nju po­mor­skog do­bra. “Po­mor­sko do­bro je do­bro od op­ćeg in­te­re­sa za RH, I za­la­že­mo se za to da se u na­tje­ča­ji­ma za do­dje­lu kon­ce­si­ja pla­ža, ko­je ras­pi­su­ju je­di­ni­ce re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve, ne is­klju­ču­je op­ća upo­ra­ba pla­ža kao po­mor­skog do­bra, već da su pla­že dos­tup­ne svi­ma pod is­tim uvje­ti­ma”, za­klju­ču­ju u Mi­nis­tar­stvu.

U ZA­KO­NU SE OČE­KU­JE JOŠ PO­DROB­NI­JE I PRE­CIZ­NI­JE RJE­ŠA­VA­NJE PI­TA­NJA DO­DJE­LE KON­CE­SI­JA ZA GOS­PO­DAR­SKO KO­RI­ŠTE­NJE PO­MOR­SKOG DO­BRA ZA­KON O PO­MOR­SKOM DO­BRU I MORSKIM LUKAMA PRO­PI­SU­JE VR­STE KON­CE­SI­JA NA PO­MOR­SKOM DO­BRU, KON­CE­SIJ­SKA RAZ­DOB­LJA TE NAD­LEŽ­NOST ZA DO­DJE­LU KON­CE­SI­JA

MIRANDA ČIKOTIĆ/ PIXSELL

Oleg But­ko­vić, mi­nis­tar mo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.