VTB i Sber­bank iz­mi­ču nad­zo­ru ECB-a

Agro­ko­ro­vi kre­di­to­ri Re­žu eu­rop­ske ope­ra­ci­je ka­ko bi ih is­klju­či­li s lis­te sis­tem­ski važ­nih ba­na­ka

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Agro­ko­ro­vi kre­di­to­ri Re­žu eu­rop­ske ope­ra­ci­je ka­ko bi ih is­klju­či­li s lis­te sis­tem­ski važ­nih ba­na­ka

Ru­ske ban­ke VTB i Sber­bank, ina­če naj­ve­ći kre­di­to­ri Agro­ko­ra, raz­miš­lja­ju o sma­nje­nju svo­jih europ­skih ope­ra­ci­ja ka­ko ne bi bi­le iz­lo­že­ne lu­pi Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB). Ka­ko je u raz­go­vo­ru za Fi­nan­ci­al Ti­mes iz­ja­vio Andrej Kos­tin, iz­vr­š­ni di­rek­tor VTBa, ta dr­žav­na ban­ka pla­ni­ra za­tvo­ri­ti fran­cu­sku po­druž­ni­cu te se­lid­bu sje­di­šta za Eu­ro­pu iz Be­ča u Fran­k­furt. K to­me, aus­trij­ska i nje­mač­ka po­druž­ni­ca bi se spo­ji­le

“U Eu­ro­pi re­že­mo tro­ško­ve jer ima­mo tri ma­le ban­ke u Fran­cu­skoj, Aus­tri­ji i Nje­mač­koj. To su tri do­zvo­le za rad. Do­go­vo­ri­li smo s ECBom sa­mo jed­nu do­zvo­lu što će nam po­mo­ći da nas se is­klju­či s lis­te sis­tem­ski važ­nih ba­na­ka u euro­zo­ni”, ka­zao je Kos­tin. Dru­gim ri­je­či­ma, VTB ta­ko ne­će bi­ti na lis­ti 125 važ­nih ba­na­ka či­je pos­lo­va­nje i udo­vo­lja­va­nje ka­pi­tal­nim zah­tje­vi­ma nad­gle­da ECB. Izvo­ri u ECBu tvr­de ka­ko će VTBov zah­tjev bi­ti odo­bren do kra­ja go­di­ne. U naj­ve­ćoj ru­skoj ban­ci Sber­bank za FT is­ti­ču ka­ko pa­ž­lji­vo pra­te po­te­ze VTBa i raz­ma­tra­ju slič­no po­jed­nos­tav­lji­va­nje europ­skih ope­ra­ci­ja. Sber­bank u Eu­ro­pi ima osam do­zvo­la za rad. Obje su ru­ske ba­no­ke pa­le na ECBo­vu stres tes­tu pri­je dvi­je go­di­ne, a VTB bi u aus­trij­sku po­druž­ni­cu tre­bao ubriz­ga­ti 200 mi­li­ju­na eura da za­do­vo­lji re­gu­la­to­ra. Iz Sber­ban­ka na pi­ta­nje Pos­lov­nog dnev­ni­ka do za­klju­če­nja bro­ja ni­je pris­ti­gao od­go­vor na pi­ta­nje što na­mje­ra­va­ju s hr­vat­skom po­druž­ni­com po­što na­še ban­ke ni­su pod nad­zo­rom ECBa. Ko­men­tar ni­je do­šao ni iz hr­vat­ske Sber­ban­ke.

VTB

Andrej Kos­tin, iz­vr­š­ni di­rek­tor VTB ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.