I sti­mu­li­ra­njem vje­rov­ni­ka do traj­nog rje­še­nja

Blo­ki­ra­ni Ko­la­ku­šić ne vje­ru­je u us­pjeh naj­av­lje­nih mje­ra, Ma­rić os­ni­va rad­nu sku­pi­nu i pred­la­že:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ot­pis ma­log du­ga ne­će ni­šta ri­je­ši­ti. Ako ste u blo­ka­di i ne mo­že­te pla­ti­ti je­dan ra­čun, ne mo­že­te ni dru­gi. Sve blo­ka­de bi tre­ba­lo vo­di­ti u ra­ču­nal­nom sus­ta­vu, pre­se­li­ti ih iz Fi­ne na su­do­ve, ne na­pla­ći­va­ti sud­ske pris­toj­be, ot­pla­ći­va­ti sa­mo glav­ni­cu i ka­ma­tu. Uki­nu­ti jav­ne bi­ljež­ni­ke. Tro­ško­vi ovr­š­nog pos­tup­ka do­ve­li su do ovo­li­kog bro­ja blo­ki­ra­nih, re­kao je su­dac Mis­lav Ko­la­ku­šić na okru­glom sto­lu “Ži­vje­ti u Hr­vat­skoj i bi­ti blo­ki­ran” ko­ji je u su­rad­nji s udru­gom Blo­ki­ra­ni or­ga­ni­zi­ra­la hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić. Re­fe­ri­rao se na naj­a­ve mi­nis­tra fi­nan­ci­ja o ot­pi­su du­go­va­nja blo­ki­ra­ni­ma do vi­si­ne pro­sječ­ne pla­će, a sma­tra da pro­blem ne­će ri­je­ši­ti ni iz­mje­na ovr­š­nog za­ko­na pre­ma ko­joj se dio pla­će ko­ji se iz­u­zi­ma od ovr­he po­ve­ća­va s dvi­je tre­ći­ne na tri če­t­vr­ti­ne. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav- ko Ma­rić je pak za­bri­nut za po­lo­žaj vje­rov­ni­ka i po­ru­ku ko­ja se ša­lje gra­đa­ni­ma ko­ji ured­no ser­vi­si­ra­ju obve­ze. Dr­ža­va kao vje­rov­nik ka­že, ima raz­mjer­no ma­len udio u du­gu blo­ki­ra­nih – 12,3%. “Tre­ba dje­lo­va­ti afir­ma­tiv­no pre­ma os­ta­lim vje­rov­ni­ci­ma, sti­mu­la­tiv­nim mje­ra­ma ko­ji­ma bi­smo ih pri­vuk­li u sus­tav­no rje­še­nje”, za­klju­čio je Ma­rić i naj­a­vio sko­ro os­ni­va­nje rad­ne sku­pi­ne za rje­ša­va­nje pro­ble­ma blo­ki­ra­nih.

Mi­nis­tri pra­vo­su­đa i fi­nan­ci­ja s pred­sjed­ni­com RH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.