ADRIS OT­KU­PIO SA­MO 19.386 SVO­JIH DI­ONI­CA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­vr­šen je ot­kup Adri­so­vih pov­la­šte­nih i re­dov­nih di­oni­ca uz re­la­tiv­no slab re­zul­tat. Ka­ko je ta kom­pa­ni­ja obja­vi­la u po­ne­dje­ljak na Za­gre­bač­koj bur­zi, ot­kup­lje­no je sa­mo 19.386 pov­la­šte­nih di­oni­ca po je­dins­tve­noj ci­je­ni od 471 ku­nu. Dru­gim ri­je­či­ma, Adris je za ot­kup svo­jih di­oni­ca ukup­no utro­šio 9,1 mi­li­jun ku­na. Pod­sje­ti­mo, ro­vinj­ska je kom­pa­ni­ja 13. lip­nja obja­vi­la po­ziv za pod­no­še­nje po­nu­da za ot­kup do 400.000 pov­la­šte­nih te is­to to­li­ko re­dov­nih di­oni­ca. Ot­kup je ope­ra­tiv­no vo­dio In­ter­ka­pi­tal vri­jed­nos­ni pa­pi­ri. Na­kon pro­ve­de­nog ot­ku­pa Adris u svom tre­zo­ru dr­ži ukup­no 27.151 pov­la­šte­nu di­oni­cu, što je 0,4 pos­to udje­la u tom ro­du vri­jed­nos­ni­ca. U tre­zo­ru se na­la­zi i 164.565 re­dov­nih di­oni­ca, od­nos­no 1,71 pos­to to­ga ro­da. Ukup­no kom­pa­ni­ja kon­tro­li­ra 1,16 pos­to vlas­ti­tih di­oni­ca, od­nos­no 191.716 ko­ma­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.