Tre­ći­na gra­đa­na vje­ru­je da za us­pjeh mo­ra va­ra­ti na po­re­zu

Si­va eko­no­mi­ja Mas­terCard i Ip­sos an­ke­ti­ra­li 800 lju­di u RH

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Va­ra­nje dr­ža­ve je zlo, ali lo­ša i sku­pa dr­ža­va di­je­lom ga oprav­da­va. Ta­kav se za­klju­čak mo­že iš­či­ta­ti iz re­zul­ta­ta is­tra­ži­va­nja sta­vo­va gra­đa­na o si­voj eko­no­mi­ji ko­je je za Mas­terCard na­pra­vio Ip­sos. Iako 87% is­pi­ta­ni­ka po­dr­ža­va bor­bu pro­tiv si­ve eko­no­mi­je, čak 28% vje­ru­je da su po­re­zi već pre­ve­li­ki i da je nji­ho­vo iz­bje­ga­va­nje oprav­da­no, a 34% mis­li da je za us­pješ­no pos­lo­va­nje ključ­no ne­pri­jav­lji­va­ti ba­rem dio pri­ho­da. Ne mo­gu se oprav­da­ti ni ti­me da ne zna­ju što či­ne 90% ih je svjes­no da je iz­bje­ga­va­nje pla­ća­nja po­re­za kri­mi­nal. Ve­ći­na ga po­ve­zu­je sa za­poš­lja­va­njem “na cr­no” (85%), ne­re­gis­tri­ra­nim obr­ti­ma (82% ili ne­pri­jav­lji­va­njem di­je­la pri­ho­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.