I uz 670 za­pos­le­nih, an­ga­ži­ra­ju vanj­ske re­vi­zo­re za 180.000 kn

APPRRR obja­vio po­ziv Pla­ćat će 300 ku­na bru­to po obra­đe­nom pro­jek­tu iz Mje­re 6

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL miroslav.ku­sku­no­vic@ve­cer­nji.net

An­ga­žman vanj­skih eva­lu­ato­ra uobi­ča­je­na je prak­sa, a fi­nan­ci­ra ga sa­ma Uni­ja, ka­žu u Agen­ci­ji

Agen­ci­ja za pla­ća­nje u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju, ko­ja ima pre­ko 670 za­pos­le­nih, za po­tre­be obra­de pro­je­ka­ta iz Mje­re 6 Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja (a ra­di se, me­đu os­ta­lim, o mje­ra­ma za mla­de i ma­le po­ljo­pri­vred­ni­ke), obja­vi­la je po­ziv neo­vis­nim struč­nja­ci­ma da se pri­ja­ve za rad na re­vi­zi­ji pro­jek­ta. Za sva­ki pro­jekt kon­zul­tan­ti će do­bit 300 ku­na bru­to, a u Agen­ci­ji is­ti­ču ka­ko se ra­di o uobi­ča­je­noj pro­ce­du­ri te da u do­dat­nom an­ga­žma­nu re­vi­zo­ra ne­ma ni­šta spor­no.

Za an­ga­žman vanj­skih pro­cje­ni­te­lja, ko­ji će eva­lu­ira­ti is­klju­či­vo pro­jek­te iz Mje­re 6, pla­ni­ra­ju utro­ši­ti 180.000 ku­na.

Agen­ci­ja tre­nu­tač­no obra­đu­je go­to­vo 9000 zah­tje­va za potporu iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja, ko­ji se na­la­ze u raz­li­či­tim fa­za­ma obra­de, a ko­ji su vri­jed­ni 2,7 mi­li­jar­di ku­na, ka­žu. Do­da­ju ka­ko je na po­čet­ku ove go­di­ne obra­du če­ka­lo vi­še od 15 na­tje­ča­ja iz pret­hod­nih go­di­na, a od 2. lip­nja za­pri­ma­ju zah­tje­ve i za potporu za pod­mje­ru 4.1. (za ula­ga­nja u po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva) te od 26. lip­nja po­či­nje za­pri­ma­ti zah­tje­ve za potporu za pod­mje­ru 4.2. ( za ula­ga­nja u pre­ra­du, mar­ke­ting i/ili ra­zvoj po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da). Is­ti­ču ka­ko se ra­di o na­tje­ča­ji­ma vri­jed­nim 900 mi­li­ju­na ku­na, ko­ji će se obra­đi­va­ti po no­vom sus­ta­vu, a cilj im je obra­di­ti sve pri­ja­ve za­prim­lje­ne po pret­hod­ni­ma na­tje­ča­ji­ma u što sko­ri­jem ro­ku te is­po­što­va­ti rok od 120 da­na za iz­da­va­nje od­lu­ke. Na na­tje­ča­je za Mje­ru 6 (Ra­zvoj po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­stva i pos­lo­va­nja) pris­ti­glo je re­kord­nih 5000 zah­tje­va. Ka­ko bi se ti zah­tje­vi obra­di­li u ra­zum­nom ro­ku, a ko­ris­ni­ci­ma do­di­je­li­la pr­va ra­ta nov­ca za po­kre­ta­nje inves­ti­ci­ja an­ga­ži­rat će se do­dat­ne struč­nja­ke. An­ga­žman vanj­skih eva­lu­ato­ra uobi­ča­je­na je prak­sa u zem­lja­ma čla­ni­ca­ma EU, a fi­nan­ci­ra ga EU, što je i pre­dvi­đe­no Pro­gra­mom u ok­vi­ru Teh­nič­ka po­moć).

Po­ziv je otvo­ren svi­ma ko­ji udo­vo­lja­va­ju uvje­te struč­nos­ti pod uvje­tom da je osi­gu­ra­na ne­pris­tra­nost i neo­vis­nost, od­nos­no iz­os­ta­nak su­ko­ba in­te­re­sa. Dak­le, struč­nja­ci ko­ji su bi­li ili su tre­nu­tač­no an­ga­ži­ra­ni na pri­pre­mi pro­je­ka­ta, ne­će mo­ći ra­di­ti eva­lu­aci­ju, a sa­mim po­zi­vom jas­no su pro­pi­sa­ne i okol­nos­ti za iz­u­ze­će vanj­skih struč­nja­ka u svr­hu iz­bje­ga­va­nja mo­gu­ćeg su­ko­ba in­te­re­sa ili pos­to­ja­nja ne­pris­tra­nos­ti.

Po­je­di­ni kon­zul­tan­ti, ko­ji ra­de na pro­jek­ti­ma, ipak ka­žu ka­ko je vr­lo upit­no ko­li­ko Hr­vat­ska ima “neo­vis­nih” struč­nja­ka, a ko­ji ni­su po­sred­no ili ne­po­sred­no, an­ga­ži­ra­ni na ne­kim od pro­je­ka­ta. Zbog to­ga bi, tvr­de, mo­glo do­ći do do­dat­nog ka­osa u obra­di pri­ja­va, a ne is­klju­ču­ju i mo­guć­nos­ti po­ten­ci­jal­nih ma­ni­pu­la­ci­je i sum­nji­vih rad­nji.

STRUČ­NJA­CI KO­JI SU BI­LI ILI SU AN­GA­ŽI­RA­NI NA PRI­PRE­MI PRO­JE­KA­TA, NE­ĆE MO­ĆI RA­DI­TI EVA­LU­ACI­JU

FOTOLIA

Agen­ci­ja tre­nu­tač­no obra­đu­je go­to­vo 9000 zah­tje­va za potporu iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.