Mli­je­ka ma­nje, mas­la­ca vi­še

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­izvod­nja krav­ljeg mli­je­ka u Hr­vat­skoj je la­ni pa­la za 4,6%, pri­kup­lje­no je 489.646 to­na krav­ljeg mli­je­ka, po­ka­zu­ju po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku. Za­bi­lje­žen je rast pro­izvod­nje ov­čjeg i ko­zjeg mli­je­ka pri­kup­lje­no je 3097 t ov­čjeg (9,8% vi­še ne­go 2015.) te 4042 t ko­zjeg mli­je­ka, tj. 9,5% vi­še. La­ni je kon­zum­nog mli­je­ka (za pi­će) pro­izve­de­no za 1,1% ma­nje, no fer­men­ti­ra­nih pro­izvo­da (jo­gur­ti, na­pi­ci...) je na­prav­lje­no 6,4% vi­še. Pro­izvod­nja vrh­nja je ve­ća za 7,6, krav­ljeg si­ra za 6,3%, mas­la­ca za 2,3%. Za 0,7% je pa­la pro­izvod­nja mi­je­ša­nih si­re­va.

Pro­izvod­nja krav­ljeg mli­je­ka i da­lje pa­da, a ov­čjeg ras­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.