Po­gon opet u ra­du za 14 da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pe­tro­ke­mi­ja Ku­ti­na u po­ne­dje­ljak je obja­vi­la da je zbog teh­nič­kog kva­ra pos­tro­je­nje Amo­ni­ja­ka u zas­to­ju od pet­ka po­pod­ne, a oče­ku­je se da će po­nov­no po­če­ti ra­di­ti naj­kas­ni­je u ro­ku od 14 da­na. “Oče­ki­va­ni po­vra­tak u rad će us­li­je­di­ti na­kon pro­cje­ne teh­nič­kog kva­ra naj­kas­ni­je u ro­ku 14 da­na. Zas­toj ne­će ne­ga­tiv­no utje­ca­ti na po­tro­ša­če. Os­ta­la pos­tro­je­nja za pro­izvod­nju gno­ji­va su u ra­du”, na­vo­di se iz tog pro­izvo­đa­ča mi­ne­ral­nih gno­ji­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.