Od du­ha­na 11% pro­ra­čun­skih pri­ho­da

Tro­ša­ri­ne Du­han­ska in­dus­tri­ja važ­na za sta­bil­nost fi­skal­nog sus­ta­va

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Du­han­ska in­dus­tri­ja u Sr­bi­ji je­dan je od naj­ve­ćih po­rez­nih obvez­ni­ka i osi­gu­ra­va 11 pos­to pro­ra­čun­skih pri­ho­da Sr­bi­je, iz­ja­vio je di­rek­tor kor­po­ra­tiv­nih pos­lo­va i ko­mu­ni­ka­ci­ja u kom­pa­ni­ji Ja­pan To­bac­co za Za­pad­ni Bal­kan. Go­ran Pe­kez je na sum­mi­tu mi­nis­ta­ra fi­nan­ci­ja, gu­ver­ne­ra i di­rek­to­ra po­rez­nih upra­va re­gi­je u Be­či­ći­ma, u Cr­noj Go­ri, re­kao da je in­dus­tri­ja du­ha­na važ­na za sta­bil­nost fi- skal­nog sus­ta­va sva­ke zem­lje.

“Tro­ša­ri­ne bi tre­ble bi­ti pre­dvid­lji­ve i odre­đe­ne ta­ko da se u ob­zir uzi­ma ku­pov­na moć sta­nov­niš­tva”, re­kao je Pe­kez.

Mi­ni­mal­no op­te­re­će­nje tro­ša­ri­na­ma u zem­lja­ma čla­ni­ca­ma EU je 90 eura na ti­su­ću ci­ga­re­ta što, po nje­go­vim ri­je­či­ma, zem­lje kan­di­da­ti za ula­zak u EU tre­ba­ju do­seg­nu­ti tek če­ti­ri go­di­ne na­kon ula­ska u EU. “Zem­lje kan­di­da­ti za EU ima­ju tro­ša­rin­ske ka­len­da- re, ali ne i tem­po za do­se­za­nje tro­ša­rin­skog mi­ni­mu­ma ko­ji se pri­mje­nju­je u EU”, re­kao je Pe­kez.

U Ma­ke­do­ni­ji je tro­ša­ri­na 33 eura na 1000 ci­ga­re­ta, u Sr­bi­ji je 54 eura, a u BiH 62 eura. “U kom­pa­ni­ji Ja­pan To­bac­co sma­tra­mo da tro­ša­ri­ne tre­ba­ju pos­tup­no ras­ti jer ve­li­ko po­ve­ća­nje do­vo­di do šo­ko­va na tr­ži­štu i ši­re­nja ile­gal­ne tr­go­vi­ne, a ti­me i gu­bi­ta­ka po­rez­nih pri­ho­da”, re­kao je Pe­kez.

U Sr­bi­ji se pla­ća tro­ša­ri­na od 54 eura na 1000 ci­ga­re­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.