U Sr­bi­ji čak 65 pos­to auto­ser­vi­sa ne pla­ća po­rez i ne iz­da­je ra­ču­ne

Bez nad­zo­ra Po­s­ljed­njih go­di­na mno­gi auto­me­ha­ni­ča­ri ga­se tvrt­ke i ra­de ne­le­gal­no

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U ga­ra­ža­ma i adap­ti­ra­nim pros­to­ri­ja­ma auto­me­ha­ni­ča­ri ra­de bez ikak­vih obve­za pre­ma dr­ža­vi

Pre­ma gru­bim pro­cje­na­ma, vi­še od 65 pos­to ser­vi­sa za auto­mo­bi­le u Sr­bi­ji ra­di ne­le­gal­no, pi­še Po­li­ti­ka. U ga­ra­ža­ma i adap­ti­ra­nim pros­to­ri­ja­ma auto­me­ha­ni­ča­ri ra­de bez ikak­vih obve­za pre­ma dr­ža­vi, dok pre­ma kli­jen­ti­ma vri­je­di us­lu­ga na ri­ječ. Ka­da se po­prav­lja auto­mo­bil u tak­vom ne­le­gal­nom ser­vi­su, čak i ka­da je ri­ječ o maj­sto­ru ko­ji go­di­na­ma odr­ža­va vo­zi­lo, po­pra­vak je bez jam­s­ta­va i ra­ču­na.

Ne­le­gal­ni auto­me­ha­ni­ča­ri di­je­lo­ve za vo­zi­la na­bav­lja­ju u ve­le­pro­da­ja­ma, ko­je im pro- da­ju za go­to­vi­nu, bez fak­tu­re i is­pod tez­ge, kao i br­zom po­štom jer je svi­ma je u in­te­re­su za­ra­da, pa i ve­le­pro­da­je za­tva­ra­ju oči.

Nit­ko ih ne šti­ti

Sr­p­ska Ko­mi­si­ja za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je ne­dav­no je obja­vi­la iz­vje­štaj i opo­me­nu­la le­gal­ne pro­izvo­đa­če, dis­tri­bu­te­re i ov­la­šte­ne ser­vi­se­re da pre­gle­da­ju ugo­vo­re, jer u nji­ma ima kla­uzu­la ko­je mo­gu do­ves­ti do po­vre­de kon­ku­ren­ci­je.

Svi ko­ji su do­bi­li oba­vje­šte­nje od an­ti­mo­no­pol­ske ko­mi­si­je poz­drav­lja­ju tu ak­ci­ju, ali tvr­de da ugo­vo­ri­ma ni­šta ne ne­dos­ta­je. I ono što bi bi­lo sum­nji­vo je­di­ni je na­čin da se za­šti­te od ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je, bu­du­ći da ih dr­ža­va ni­je u sta­nju za­šti­ti, tvr­de.

Ta­ko, za­mje­na kva­či­la na Pun­tu kod lo­kal­nog auto­me­ha­ni­ča­ra bez re­gis­tri­ra­nog obr­ta sto­ji 150 eura (100 di­je­lo­vi i pe­de­set “ru­ke”). Is­ti po­pra­vak u re­gis­tri­ra­nom ser­vi­su sto­ji 21.000 di­na­ra (oko 171 euro). Skup­lja je sa­mo us­lu­ga i za raz­li­ku od pr­vog maj­sto­ra gdje vlas­nik vo­zi­la do­bi­je us­lu­gu “na ri­ječ”, u le­gal­nom ser­vi­su ku­pac, osim ra­ču­na stje­če i pra­vo na ga­ran­ci­ju do tri go­di­ne.

Pre­drag Gor­dić, pred­sed­nik Ne­za­vis­nog udru­že­nja Au­to­ser­vi­si Sr­bi­je, ko­je okup­lja oko 140 re­gis­tri­ra­nih ser­vi­sa, ka­že za Po­li­ti­ku da ne pos­to­ji gos­po­dar­ska gra­na ko­ja je op­te-

NE­LE­GAL­NI AUTO­ME­HA­NI­ČA­RI DI­JE­LO­VE ZA VO­ZI­LA NA­BAV­LJA­JU U VE­LE­PRO­DA­JA­MA, KO­JE IM PRO­DA­JU ZA GO­TO­VI­NU, BEZ FAK­TU­RE I IS­POD TEZ­GE

re­će­na kao po­pra­vak auto­mo­bi­la. “Sas­ta­ja­li smo se s nad­lež­nim in­s­pek­ci­ja­ma i uka­zi­va­li na ovaj pro­blem.

Po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na su čak i oni ser­vi­si ko­ji su pla­ća­li pa­ušal­ni po­rez, vi­djev­ši da ovi ko­ji ra­de ‘na div­lje’ ne­ma­ju ni­kak­vih pro­ble­ma i da ih nit­ko ne kon­tro­li­ra, ma­sov­no od­jav­lji­va­li obr­te i nas­tav­lja­li ra­di­ti na cr­no. Sve uka­zu­je na to da dr­ža­va ne­ma mo­del da to ri­je­ši”, ka­že Gor­dić.

Ko­mi­si­ja za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je ana­li­zi­ra­la je ugo­vo­re vi­še pro­izvo­đa­ča i uvoz­ni­ka, s ov­la­šte­nim dis­tri­bu­te­ri­ma i ser­vi­se­ri­ma, ve­li­kih i ma­lih, ka­ko bi stek­li pot­pu­nu sli­ku tog tr­ži­šta. Za­klju­či­li su da bi se po­je­di­ne odred­be ugo­vo­ra mo­gle sma­tra- ti res­trik­tiv­ni­ma, po­seb­no ka­da je ri­ječ o ci­je­na­ma i ogra­ni­če­nji­ma za di­le­re da za sve po­prav­ke iz­van jam­s­tve­nog ro­ka ko­ris­te sa­mo di­je­lo­ve pro­izvo­đa­ča ko­je na­bav­lja­ju is­klju­či­vo od njih.

Ser­vi­se­ri ka­žu da su na­kon upo­zo­re­nja Ko­mi­si­je pro­vje­ri­li ugo­vo­re i da se ne sla­žu s ti­me da ima spor­nih kla­uzu­la bu­du­ći da ra­de tran­s­pa­rent­no i da pos­to­ji mo­guć­nost pro­vje­re. I oni ka­žu da je ve­li­ki pro­blem ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja s ko­jom se ne mo­gu iz­bo­ri­ti.

Di­je­lo­vi iz Tur­ske i Ki­ne

“U auto­in­dus­tri­ji ne pos­to­ji iz­rav­na spre­ga iz­me­đu pro­izvo­đa­ča, pro­da­va­ča i pro­da­va­ča di­je­lo­va, u ko­ji­ma se na­ru­ša­va kon­ku­ren­ci­ja na ra­čun po­tro­ša­ča. Ne­ma tog pro­izvo­đa­ča ko­ji će pro­da­va­ču re­ći da će vo­zi­lo ili di­je­lo­ve pro­da­va­ti po toj ci­je­ni. Te­ri­to­ri­jal­no ogra­ni­če­nje ta­ko­đer ne pos­to­ji, pos­to­ji na taj na­čin da ne­će­te otva­ra­ti de­set pro­daj­nih mjes­ta u jed­nom gra­du jer će­te kon­ku­ri­ra­ti jed­ni dru­gi­ma”, ka­že Mi­lan Vu­ka­so­vić, pred­sed­nik Aso­ci­ja­ci­je uvoz­ni­ka no­vih auto­mo­bi­la i di­je­lo­va pri PKSu.

Pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, ve­ći pro­blem je si­vo tr­ži­šte s ko­jim se ne mo­gu iz­bo­ri­ti, ne sa­mo oni ne­go svi ko­ji ra­de le­gal­no, ko­ji pla­ća­ju po­re­ze dr­ža­vi i pod­lož­ni su kon­tro­la­ma. Ve­li­ki je pro­blem i ni­ži stan­dard u Sr­bi­ji, pa se vo­za­či zbog ni­žih ci­je­na opre­dje­lju­ju za neo­v­la­šte­ne ser­vi­se.

“Kod nas lju­di ku­pe do­bar au­to, ali ne­će ga odr­ža­va­ti. U re­du je da ku­pu­ju ne­ke ne­funk­ci­onal­ne di­je­lo­ve po­put bra­ni­ka, od­boj­ni­ka, ali funk­ci­onal­ni di­je­lo­vi mo­gu ugro­zi­ti i si­gur­nost”, ka­že Vu­ka­so­vić. Ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja su im auto­di­je­lo­vi ko­ji sti­žu iz Tur­ske i Ki­ne, ali na tr­ži­štu ima i di­je­lo­va ko­je pro­izvo­de re­no­mi­ra­ni pro­izvo­đa­či, ali za ta­ko­zva­nu dru­gu ili tre­ću ugrad­nju.

Ni­zak stan­dard tje­ra vo­za­če u ru­ke ne­le­gal­nih ser­vi­se­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.