GRADNJA HILTONA KASNI GO­DI­NU DA­NA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Iz­grad­nja luk­suz­nog ho­te­la Hil­ton u Sa­ra­je­vu, či­ji je po­če­tak naj­av­lji­van još proš­le go­di­ne, tre­ba­la se već pri­vo­di­ti kra­ju. Go­di­nu pos­li­je, na­čel­nik Op­ći­ne Sta­ri Grad tvr­di da vi­še ni­šta ne­ma­ju s iz­grad­njom ho­te­la, a tur­ski po­du­zet­nik Fa­tih Kol ka­že da je imao pro­ble­ma s pa­pi­ro­lo­gi­jom. Ot­kad je zgra­da biv­šeg Fe­ro­elek­tra sru­še­na na bu­du­ćem gra­di­li­štu ne­ma ni­kak­vih pro­mje­na. Fa­tih Kol re­kao je za Klix.ba da će iz­grad­nja Hiltona po­če­ti kra­jem ovog mje­se­ca, od­nos­no kre­nut će zem­lja­ni ra­do­vi, na­kon što je do­bio ur­ba­nis­tič­ku sa­glas­nost i os­ta­le do­ku­men­te. “U BiH uvi­jek is­kr­s­nu pro­ble­mi s pa­pi­ro­lo­gi­jom, ta­ko da se ni­šta ne mo­že pre­ci­zi­ra­ti. S fi­nan­ci­ja­ma ni­je ni bi­lo pro­ble­ma”, re­kao je Kol.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.