Po­volj­ni kre­di­ti po­ti­ču pro­cvat tr­ži­šta ne­kret­ni­na

Jef­ti­ni­je Naj­vi­še se pro­da­ju sta­no­vi od 40.000 do 50.000 eura

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Po­nov­no je oži­vje­lo tr­ži­šte ne­kret­ni­na u Sr­bi­ji, na od­lu­ku da se ku­pu­ju sta­no­vi utje­ca­li su po­volj­ni ban­kar­ski kre­di­ti, re­kord­no ni­ske ci­je­ne sta­no­va i ku­ća, kao i sve ve­ći broj zgra­da ko­je se gra­de, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Na­kon pet go­di­na pa­da, ova go­di­na, pre­ma re­zul­ta­ti­ma pr­vih šest mje­se­ci, bit će pri­je­lom­na za gra­đe­vi­na­re i tr­gov­ce ne­kret­ni­na­ma, na­vo­di list. Nas­ta­vi­li se pro­da­ja kao od si­ječ­nja do svib­nja, ove go­di­ne na ra­zi­ni Sr­bi­je bit će pro­da­no oko 140.000 ne­kret­ni­na, što je za oko 25.000 vi­še ne­go la­ni.

Za raz­li­ku od 2010. go­di­ne, ka­da je u us­po­nu bi­la ma­la sta­no­grad­nja zbog os­lo­ba­đa­nja od PDVa, sa­da su kup­ci vi­še za­in­te­re­si­ra­ni za sta­no­ve ko­ji su već ko­ri­šte­ni, jer su znat­no po­volj­ni­ji.

Pre­ma po­da­ci­ma Re­pu­blič­kog ge­odet­skog za­vo­da, gra­đa­ni se u sa­mo se­dam pos­to slu­ča­je­va od­lu­ču­ju na ku­po­vi­nu sta­no­va od inves­ti­to­ra. Jer u No­vom Be­ogra­du i Pa­li­lu­li po­treb­no je iz­dvo­ji­ti od 55 do 60 pos­to vi­še nov­ca za ku­po­vi­nu sta­na u no­vo­grad­nji u od­no­su na pro­sječ­nu ci­je­nu tzv. sta­rog sta­na. Na Vra­ča­ru je ta raz­li­ka 30 pos­to vi­ša, a u Sta­rom gra­du i Sav­skom vi­jen­cu oko de­set do 15 pos­to.

“Ku­pov­na moć gra­đa­na i da­lje je ma­la, pa se u naj­ve­ćem bro­ju pro­da­ju sta­no­vi vri­jed­ni 40.000 do 50.000 eura. Uglav­nom se kup­ci za no­vac sna­la­ze ta­ko što uzi­ma­ju kre­di­te. Ka­ma­te su tu oko tri pos­to”, ka­že Mi­loš Si­mić iz agen­ci­je Evro­invest. Na po­zi­ti­van trend u pro­me­tu ne­kret­ni­na utje­ca­la je iz­grad­nja ne­ko­li­ko luk­suz­ni­jih stam­be­nih kom­plek­sa. Uz Be­ograd na vo­di, či­ja gradnja pre­ma ri­je­či­ma gra­do­na­čel­ni­ka Si­ni­še Ma­log te­če po pla­nu, na tr­ži­štu vla­da ve­li­ko za­ni­ma­nje za kva­dra­te u Cen­tral Gar­de­nu, Vo­ždo­vim ka­pi­ja­ma, Blo­ku A, Skyli­ne u uli­ci Kne­za Mi­lo­ša i za Du­nav­ske te­ra­se. I da­lje vri­je­de po­rez­ne olak­ši­ce za PDV ako se ku­pu­je pr­vi stan u no­vo­grad­nji, ili se ku­pac os­lo­ba­đa po­re­za na pri­je­nos pra­va ako je ri­ječ o sta­nu ko­ji je ko­ri­šten.

Pre­ma Si­mi­će­vim ri­je­či­ma, tr­ži­šte je ove go­di­ne pos­ta­lo ak­tiv­ni­je i oče­ku­je se ve­li­ki pro­met od svib­nja do je­se­ni. Ma­nje sta­no­ve ku­pu­ju ro­di­te­lji dje­ci ko­ja stu­di­ra­ju, a pre­ko lje­ta glav­ni kup­ci ne­kret­ni­na su za­pos­le­ni u ino­zem­s­tvu, ko­ji do­la­ze u Sr­bi­ju.

Pre­ma po­da­ci­ma Re­pu­blič­kog ge­odet­skog za­vo­da u be­ograd­skim op­ći­na­ma Zvez­da­ra i Vo­ždo­vac če­tvor­ni me­tar sta­na 2016. sta­jao je 1150 eura, dok je 2014. ci­je­na bi­la 1200 eura. Ove go­di­ne pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta je 1250 eura. U No­vom Be­ogra­du 2016. go­di­ne kva­drat je sta­jao 1150 eura, a 2014. tre­ba­lo je iz­dvo­ji­ti 1200 eura po če­tvor­nom me­tru. Ove go­di­ne ci­je­na bi mo­gla bi­ti oko 1250 eura.

OVE GO­DI­NE U SR­BI­JI ĆE BI­TI PRO­DA­NO 25 TI­SU­ĆA STA­NO­VA VI­ŠE NE­GO 2016. GO­DI­NE

GO­RAN KOVAČIČ/ PIXSELL

U Be­ogra­du pro­sječ­na ci­je­na sta­na iz­no­si oko 1250 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.