Ne us­pi­ju li sa­mi, dug će po­kri­ti Grad

ZG Hol­ding U sr­p­nju dru­gi put u go­di­nu da­na iz­la­ze na tr­ži­šte, iz­dat će 500 mil. kn obvez­ni­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­čet­kom sr­p­nja Za­gre­bač­ki hol­ding iz­dat će dru­gu tran­šu obvez­ni­ca od 500 mi­li­ju­na ku­na za fi­nan­ci­ra­nje ot­pla­te obvez­ni­ca iz­da­nih pri­je de­set go­di­na, obja­vi­li su iz tvrt­ke. Dru­ga tran­ša, či­je se iz­da­nje oče­ku­je 3. sr­p­nja, za­jed­no s 1,8 mi­li­jar­di ku­na iz­da­nih u lje­to 2016., či­nit će je­dins­tve­no iz­da­nje od 2,3 mi­li­jar­de ku­na. Ka­mat­na sto­pa iz­no­si fik­s­nih 3,875 pos­to, a dos­pi­je­će je 15. sr­p­nja 2023. Pri­nos do dos­pi­je­ća i ci­je­na dru­ge tran­še odre­dit će se pri­li­kom odre­đi­va­nja ko­nač­nih uvje­ta iz­da­nja, a bit će uve­ća­na za ste­če­ne ka­ma­te. Ne us­pi­je li Hol­ding sa­mos­tal­no vra­ti­ti dug, uči­nit će to umjes­to nje­ga Grad Zagreb ko­ji bez­u­vjet­no i neo­po­zi­vo ga­ran­ti­ra za cje­lo­kup­no iz­da­nje. Zbog te ga­ran­ci­je, pod­sje­ti­mo, Mo­ody’s je ne­dav­no po­ve­ćao rej­ting Hol­din­ga iz­jed­na­čiv­ši ga s onim od Gra­da Za­gre­ba. “Ne­to pri­hod od iz­da­nja Hol­ding će ko­ris­ti­ti za ot­pla­tu po dos­pi­je­ću pos­to­je­ćih obvez­ni­ca iz­da­nih 2007., 153,7 mi­li­ju­na eura s 5,5 pos­to go­diš­nje ka­ma­te, s dos­pi­je­ćem 10. sr­p­nja ove go­di­ne. Even­tu­al­ni pre­os­ta­li iz­no­si na­kon za­tva­ra­nja obve­za iz pos­to­je­ćih obvez­ni­ca će se is­ko­ris­ti­ti za fi­nan­ci­ra­nje ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta”, ka­žu u Hol­din­gu. Na­kon iz­da­nja, obvez­ni­ce će se uvr­sti­ti na Služ­be­no tr­ži­šte Za­gre­bač­ke bur­ze.

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Ana Sto­jić De­ban, Za­gre­bač­ki hol­ding

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.