AMBASADA U KOREJII

DO KRA­JA GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sve­ča­nost po­vo­dom tre­će ob­ljet­ni­ce Hr­vat­sko-ko­rej­skog pos­lov­nog klu­ba odr­ža­na je u po­ne­dje­ljak u Za­gre­bu. Uz do­ma­ći­ne ve­le­pos­la­ni­ka Re­pu­bli­ke Ko­re­je u RH Park Won-Su­pa i pred­sjed­ni­ka Hr­vat­sko-ko­rej­skog pos­lov­nog klu­ba Zo­ra­na Hor­va­ta pri­sut­nim gos­ti­ma obra­ti­li su se pot­pred­sjed­nik Hr­vat­skog sa­bo­ra Želj­ko Re­iner i mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va Mar­ko Pa­vić. U svom uvod­nom go­vo­ru ve­le­pos­la­nik Re­pu­bli­ke Ko­re­je Park Won-sup re­kao je da je Hr­vat­sko-ko­rej­ski pos­lov­ni klub naj­važ­ni­ja pri­vat­na ins­ti­tu­ci­ja u od­no­si­ma Hr­vat­ske i Ko­re­je te je za­hva­lio os­ni­va­či­ma na upor­nom za­la­ga­nju u ra­zvo­ju eko­nom­ske su­rad­nje dvi­ju ze­ma­lja u pro­tek­le tri go­di­ne. Na­gla­sio je ka­ko se pu­ni po­ten­ci­jal gos­po­dar­ske su­rad­nje dvi­ju ze­ma­lja tek tre­ba os­tva­ri­ti, po­seb­no na­kon otva­ra­nja hr­vat­skog ve­le­pos­lans­tva u Ko­re­ji ko­je je pre­dvi­đe­no do kra­ja go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.