Do­dat­no oja­ča­ti od­no­se sa Slo­vač­kom

Po­ru­ka Lu­ke Bu­ri­lo­vi­ća

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zbog

ja­ča­nja pos­to­je­ćih bi­la­te­ral­nih od­no­sa i otva­ra­nja pros­to­ra za bu­du­ću pos­lov­nu su­rad­nju, HGK, u su­rad­nji s Ve­le­pos­lans­tvom Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke, or­ga­ni­zi­ra­la je ju­čer Hr­vat­skos­lo­vač­ki ino­va­cij­ski fo­rum, kao dio služ­be­nog po­sje­ta slo­vač­kog pred­sjed­ni­ka An­dre­ja Ki­ske Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. “Slo­vač­ko tr­ži­šte važ­no je Hr­vat­skoj. Ukup­na rob­na raz­mje­na Hr­vat­ske i Slo­vač­ke u 2016. go­di­ni iz­no­si­la je go­to­vo 500 mi­li­ju­na eura, od če­ga je iz­ve­ze­no ro­be u vri­jed­nos­ti od 176 mi­li­ju­na eura, a uve­ze­no u vri­jed­nos­ti od 324 mi­li­ju­na eura”, re­kao je pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić. “Ula­ga­nja slo­vač­kih tvrt­ki u Hr­vat­sku go­to­vo su 5 pu­ta ve­ća ne­go inves­ti­ci­je hr­vat­skih kom­pa­ni­ja u Slo­vač­ku. Hr­vat­ska i Slo­vač­ka ima­ju do­bru su­rad­nju u vi­še po­dru­čja i na vi­še ra­zi­na, uz EU i NATO te pu­tem ini­ci­ja­ti­ve Tri mo­ra. Za­to mo­ra­mo uči­ni­ti mno­go vi­še ka­ko bi se urav­no­te­žio de­fi­cit u rob­noj raz­mje­ni te inves­ti­ci­ja­ma“, rek­la je pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić.

PD

Lu­ka Bu­ri­lo­vić, HGK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.