‘Vr­na­ža pri­mjer za dru­ge’

Mar­kov­čić Kos­te­lac:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dr­žav­na

taj­ni­ca u Mi­nis­tar­stvu po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Ma­ja Mar­kov­čić Kos­te­lac: obiš­la je ra­do­ve u ko­mu­nal­noj lu­ci Vr­na­ža u Ši­be­ni­ku, a po­tom i ši­ben­ski Do­lac u ko­jem je pla­ni­ran pro­jekt ko­jim bi se ri­je­šio pro­blem plav­lje­nja ri­ve u tom dje­lu gra­da te iz­gra­di­la ko­mu­nal­na lu­či­ca s 300 ve­zo­va za do­mi­cil­no sta­nov­niš­tvo. “Vr­na­ža je re­pre­zen­ta­ti­van pro­jekt Luč­ke upra­ve ko­ji bih ja ko­ris­ti­la kao pri­mjer. Ovo je pro­jekt zbog kak­vih luč­ke upra­ve pos­to­je. Vi­še od 700 ši­ben­skih obi­te­lji na­ći će mjes­to za svo­ja plo­vi­la. Već smo su­fi­nan­ci­ra­li ovaj pro­jekt s 15 mil. ku­na i nas­ta­vit će­mo ga pra­tit”, rek­la je Mar­kov­čić Kos­te­lac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.