Broj pri­ja­va ras­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Fi­na­le u Ni­zo­zem­skoj

Na­tje­čaj je otvo­ren svi­ma, pri­ja­ve se pri­ma­ju do 15. ruj­na, a u re­sor­nom mi­nis­tar­stvu na­da­ju se da će broj pri­ja­va do­seg­nu­ti 50-ak. Od pri­jav­lje­nih se tra­ži pre­zen­ta­ci­ja i to na en­gle­skom je­zi­ku bu­du­ći da na­ci­onal­nog po­bjed­ni­ka če­ka pred­stav­lja­nje u po­lu­fi­na­lu u glav­nom gra­du Es­to­ni­je Ta­li­nu u lis­to­pa­du. Fi­na­le će se odr­ža­ti u ožuj­ku 2018. u Den Ha­agu u Ni­zo­zem­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.