Cap­pel­li o za­ko­nu o TZ-ima

Po­sjet Du­brov­ni­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar

tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li po­sje­tio je Tu­ris­tič­ki ured Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je. Ti­je­kom rad­nog po­sje­ta su­sreo se s di­rek­to­rom Vla­di­mi­rom Ba­ki­ćem i dje­lat­ni­ca­ma Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Du­bro­vac­ko­ne­re­tvan­ske zu­pa­ni­je. Raz­go­va­ra­lo se o naj­a­vi iz­mje­na Za­ko­na o tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma, po­ve­ća­nju bo­ra­viš­ne pris­toj­be, kao i o pro­midž­be­nim ak­tiv­nos­ti­ma za 2018. go­di­nu ko­je uklju­ću­ju iz­ra­du no­vog idej­nog rje­še­nja štan­da Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce za nas­tu­pe na saj­mo­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.