UKI­DA­NJE RO­AMIN­GA

DR­ŽA­VE RE­GI­JE TRA­ŽE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tri za­du­že­ni za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je iz Sr­bi­je, BiH, Cr­ne Go­re i Ma­ke­do­ni­je pos­ti­gli su do­go­vor da Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji upu­te pi­smo o uki­da­nju ro­amin­ga. Do­go­vo­re­no je da se po­ša­lje pi­smo u ko­jem tra­že da se od­lu­ka o uki­da­nju ro­amin­ga u zem­lja­ma EU pro­ši­ri i na te če­ti­ri dr­ža­ve. Pi­smo će će pot­pi­sa­ti mi­nis­tri ko­mu­ni­ka­ci­ja Sr­bi­je i Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, mi­nis­tar eko­no­mi­je Cr­ne Go­re i mi­nis­tar za in­for­ma­cij­sko druš­tvo i ad­mi­nis­tra­ci­ju Ma­ke­do­ni­je. Če­ti­ri zem­lje su pri­je tri go­di­ne pot­pi­sa­le spo­ra­zum o me­đu­sob­nom sni­ža­va­nju ci­je­na ro­amin­ga i već tri go­di­ne za­re­dom pos­te­pe­no se sni­ža­va­ju ci­je­ne us­lu­ga ro­amin­ga u tim dr­ža­va­ma re­gi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.