BLOKADU PROMETNICA

MALINARI SPREM­NI ZA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon pro­s­vje­da upo­zo­re­nja odr­ža­nog u Ari­lju, uje­di­nje­ni pro­izvo­đa­či ma­li­na iz ci­je­le Sr­bi­je naj­a­vi­li su da će u pe­tak 23. lip­nja obus­ta­vi­ti ber­bu i kre­nu­ti u blo­ka­de ot­kup­nih mjes­ta, hlad­nja­ča i prometnica. Pred­stav­ni­ci 54 udru­že­nja, okup­lje­ni u Aso­ci­ja­ci­ji Malinari Sr­bi­je, po­zva­li su nad­lež­ne da do is­is­te­ka tog ro­ka “ura­zu­me iz­voz­ni­ke i mo­no­po­lis­te” i omo­gu­će ot­kup no­vog uro­da po tr­žiš­noj ci­je­ni, a ne po sa­daš­njoj od 100 do 120 di­na­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.