O GRADNJI TE PLJEVLJA 2

NASTAVLJENI RAZ­GO­VO­RI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­stav­ni­ci Ško­da Pra­he i Elek­tro­pri­vre­de (EPCG) nas­ta­vi­li su pre­go­vo­re o re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta iz­grad­nje dru­gog blo­ka Ter­mo­elek­tra­ne (TE) u Pljev­lji­ma. Ško­da Pra­ha pred­sta­vi­la je u Nik­ši­ću, za­jed­no sa svo­jim part­ne­ri­ma, teh­nič­ki i fi­nan­cij­sko-prav­na gle­di­šta za ko­nač­no rje­še­nje za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta. Ško­da Pra­ha je, ka­ko se do­da­je u pri­op­će­nju, iz­a­bra­la kom­pa­ni­ju Ge­ne­ral Elec­tric za part­ne­ra na re­ali­za­ci­ji tog pro­jek­ta s fi­nan­cij­skim i osi­gu­ra­va­ju­ćim ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je je osi­gu­ra­la i pred­lo­ži­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.