Ni­šta od 108 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­pa­la pri­va­ti­za­ci­ja lo­ka­ci­je Bu­lja­ri­ca

Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju i ka­pi­tal­ne pro­jek­te pro­gla­sio je jav­ni na­tje­čaj za va­lo­ri­za­ci­ju lo­ka­ci­je Bu­lja­ri­ca ne­us­pješ­nim. Na jav­ni po­ziv za su­dje­lo­va­nje na me­đu­na­rod­nom na­tje­ča­ju za va­lo­ro­za­ci­ju te lo­ka­ci­je pris­pje­la je jed­na po­nu­da i to kom­pa­ni­je CDC In­ter­na­ti­onal Cor­po­ra­ti­on, sa sje­di­štem na Kaj­man­skim os­tr­vi­ma, a po­nu­da je uklju­či­va­la ku­po­pro­daj­nu ci­je­nu od 108,761.000 eura, ko­ja je tra­že­na jav­nim po­zi­vom i za­kup­ni­nu u iz­no­su od 2,06 eura po če­tvor­nom me­tru zem­lji­šta go­diš­nje i 1,77 eura po če­tvor­nom me­tru ak­va­to­ri­ja go­diš­nje, te je po­nu­du oci­je­nje­na for­mal­no is­prav­nom. U pre­go­vo­ri­ma po­nu­đač ni­je odus­tao od svog mas­ter pla­na ko­ji ni­je us­kla­đen s plan­skim pa­ra­me­tri­ma i smjer­ni­ca­ma Na­cr­ta pros­tor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne za obal­no po­dru­čje, a po­vje­rens­tvo je od­lu­či­lo pro­gla­si­ti na­tje­čaj ne­us­pješ­nim, što je Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju i ka­pi­tal­ne pro­jek­te usvo­jio, pri­op­će­no je iz cr­no­gor­ske vla­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.